CRO-eu.com

Lika => Prilozi za povijest Like => Autor teme: Marica - Ožujak 24, 2009, 08:53:08Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 08:53:08

Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.

Dnevnik Josipa Hübla je rijedak i zanimljiv dokument ne tako davnog vremena. Zanimljiv i što ga je pisao pripadnik "druge strane". Njegovo objavljivanje trebao bi biti prilog objektivnijem gledanju na zbivanja, osobito na borbe za Gospić u proljeće 1943. godine. [. . .] Oduševljeni je ustaša i potpuno nekritičan prema Pavelićevom režimu. Samo se najednom mjestu pita "Lika centar ustaša, danas puna partizana. Ko je kriv tome?" [. . .]

O autoru Dnevnika Josipu Hüblu

Josip Hübl se rodio 17. ožujka 1911. godine u Ivanić Gradu u obitelji mara Eduarda i majke Marije, domaćice. Završio je učiteljsku školu 1931., a učiteljski ispit položio 1938. godine. Od 1934. do 1941. godine učitelj je u Podravskoj Selnici. U lipnju 1941. godine premješten je kod Gradskog školskog nadzomištva u Zagreb u svojstvu školskog izvjestitelja. Vjenčao se 9. svibnja 1942. godine s profesoricom Državne II. ženske realne gimnazije u Zagrebu Dragicom Fraisman. U braku im se 15. studenoga 1943. rodila kćer Marijana.2 Odmah po uspostavi Nezavisne Države Hrvatske prijavljuje se u Ustašku vojnicu te je od 16. svibnja 1941. pričuvni ustaški nadporučnik i zapovjednik 7. satnije 1. ustaške pukovnije.3 Razrješen je dužnosti 10. listopada 1941.4 U srpnju 1941. imenovan je pričuvnim ustaškim satnikom.5 Od listopada 1941. zapovjednik je V ustaške bojne s kojom se bori na Kordunu i Petrovoj gori. Od 27. prosinca 1941. zapovjednik je i grupe Vrgin Most6  U siječnju 1942. i formalno prelazi u Ustašku vojnicu kao djelatni časnik.  Za iskazanu hrabrost pohvaljen je u travnju, a u kolovozu 1942. odlikovan je Velikom srebrnom kolajnom poglavnika Ante Pavelića za hrabrost jer je "Na putu Vrgin Most - Vojnić hrabro i hladnokrvno uspio izvući 13 živih ustaša iz nejednake borbe i ponieti sve oružje poginulih, a osobno je spasio jednog ranjenog čarkara odnievši ga na ledjima iz mjesta borbe." 7

Do 5. siječnja 1943. zapovjednik je Zagrebačke posadne bojne, a potom je imenovan zapovjednikom Pripremne ustaške bojne u Drnišu. Na dužnost nije stupio pošto je 22. veljače udijeljen u IV stajaći djelatni zdrug u Gospiću8 Za vrijeme boravka u Gospiću bio je prvo zapovjednik XXXIV bojne, a od 26. ožujka IX. novačke bojne. U lipnju 1943. udijeljen je u Hrvatsko oružništvo, a u srpnju upućen u Italiju na tenkovski tečaj s kojeg se vraća sredinom listopada. 9 Do 2. mjna 1944. na raspolaganju je zapovjedništvu Ustaške vojnice, a potom je udijeljen na službu u Zagrebački posadni zdrug, te je imenovan zapovjednikom Moslavačke ustaške posadne bojne u Ivanić Gradu.10 Izvan reda u veljači 1945. godine imenovanje djelatnim ustaškim bojnikom11 i nosilac je Ratnog spomen znaka s grbom.

U svibnju 1945. godine braća Hübl se povlače prema Austriji. Prema navodima u elaboratu bivše Službe državne sigurnosti SR Hrvatske "Rekonstrukcija Ustaške nadzorne službe ustaškog aparata i ustaškog pokreta na području sadašnje općine Ivanić Grad", pisanom 1962. godine, Josip je zajedno s bratom Dragutinom emigrirao u Argentinu.12 Poslije sloma NDH cijela obitelj Hübl proglašena je ratnim zločincima, i to otac Eduard i majka Marija kao "ustaški nastrojeni" i roditelji ustaških časnika, a Eduard i zato jer "kao urar nije htio popravljati satove partizanima". Dragutin Hübl zato jer "surađivao je s okupatorom, pridonosio je mnogo dobrom zdravstvenom stanju konja u sklopu P(oglavnikovog) T(jelesnog) S(druga)". Josip je optužen kao ustaški časnik za "suradnju s okupatorom".13

______________________________________
2 Hrvatski državni arhiv (dalje HDA), Ministarstvo narodne prosvjete NDH, Prs. 11561,11562.
3 HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-34, 135.
4 Zapovied stožera Ustaške vojnice br 441 10. listopada 1941. (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50, 216).
5 Službeni viestnik Ustaške vojnice br. III. ožujka 1942., str. 35.
6 Zapovied složera U.v br 67 (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50,77). 7 Službeni viestnik Ustaške vojniee br. 7/17. kolovoza 1942., str. 201.
8 Zapovied zapovjedništva U.v. br. 25/1943. (HDA. Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50, 394)
9 Vjestnik Ministarstva oružanih snaga NDH (MINORS) br. 28/7. srpanj 1943., str. 1052; HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-63, 368., Glavno zapovjedništvo oružaništva, J.S. 1071 1943.
10 Stališna zapovied br. 37 zapovjedništva Ustaške vojnice (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-49, 93)
" Vjestnik MINORS-a br. 11/15. ožujak 1945., str. 684
12 HDA, Zbirka dokumenata Službe državne sigurnosti, 013.0.27.
13 HDA, Zemaljska komisija za utvrdivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (ZKRZ), Zh 21716, 21717, 21718, 21719.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Ratni dnevnik-logo-1-Marica.jpg)
1. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 08:55:38

Gospić 1943.

o borbama u Lici u proljeće i ljeto 1943. godine pisano je u knjigama, monografijama o pojedinim partizanskim postrojbama koje su u njima sudjelovale.14 Podaci u njima temeljeni su pretežno na objavljenim dokumentima partizanske, endehaške i talijanske provenijencije u Zbornicima dokumenata i podataka o Narodno¬oslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, svezak v., knjige 13-15 (Beograd 1956.).

Osnovna primjedba autorima ovih knjiga je da su pisane jednostrano, više ili manje subjektivno, osobito u selektivnom pristupu kod izbora korištenih dokumenata i njihovom tumačenju. To je najizraženije kod tumačenja ishoda borbi koje su loše završile za partizane.
U tom slučaju u pravilu se, neutemeljeno ističe brojčana snaga i kvaliteta naoružanja Oružanih snaga NDH, a umanjuje snaga Narodno¬oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske.

Na primjer, prilikom neuspjelog pokušaja osvajanja Gospića 2. na 3. svibnja 1943. iznosi se broj branitelja, pripadnika Oružanih snaga NDH u Gospiću od 5000. te se potpuno zanemaruje Izvješće zapovjedništva Operativnog područja Lika od 8. svibnja 1943. u kojemje navedeno 1400 branitelja. 15 Iakoje broj branitelja bio vjerojatno veći, on je svakako bio daleko manji od 5000.16 Samo ovaj primjer je ilustracija i poticaj za daljnje istraživanje novije hrvatske ratne povijesti, u ovom slučaju povijesti Like i Gospića tijekom Drugoga svjetskog rata.

Količina i kvaliteta sačuvanih izvornih dokumenata je mala i ograničena, a i većina se nalazi u Beogradu.
Fragmentarno sačuvano vojno arhivsko gradivo u Hrvatskom državnom arhivu, među koje spada i Dnevnik Josipa Hübla, mali su ali i nezaobilazan izvor u tome.17 

Da bi se lakše pratio dnevnik potrebno je dati opći pregled zbivanja u zapadnoj Lici u proljeće i ljeto 1943. godine. Hüblov dolazak u Gospić poklapa se s početkom partizanskih napadnih djelovanja. Partizanske akcije biti će olakšane pošto se talijanski 5. armijski zbor povukao iz Like prema jadranskoj obali. U okviru povlačenja, u vremenu od 4. do 21. ožujka divizija "Re" napušta Lovinac, Medak, Gospić i Perušić prepuštajući obranu postrojbama Oružanih snaga NDH pod zapovjedništvom Operativnog područja Lika. koje tada ima na raspolaganju IV stajaći djelatni zdrug s bojnama: XXXI. (Lovinac)18, XXXII. (Bilaj - Ribnik - Medak), XXXIII. pripremnom, (Perušić - Lički Osik - Široka Kula), XXXIV (Perušić - Lički Osik - Široka Kula). VI. pripremna, IX. novačka, IV gorska stajaća bitnica, Opkoparska, Oklopna i Samovozna sat bile su u Gospiću.

Druga lovačka bojna bila je na području Otočca , 3. lička željeznička stražarska bojna na potezu Sinac - Janče, 1. lička željeznička stražarska bojna u Ličkom Novom, Brušanima i Baškim Oštarijama, te I. bojna 12. pješačke pukovnije na potezu od Gospića do Bilaja.19 

Prvu veliku napadnu akcija poduzele su sve tri brigade 6. divizije NOV i PO Hrvatske na Lovinac, Sveti Rok i Raduč 14. ožujka 1943, godine. 20  

_____________________________________
14 Šesta proleterska divizija, Zagreb, 1964.; Đ. ORLOVIĆ, Druga lička proleterska brigada, Beograd, 1983; Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, Beograd, 1990.; J. POPOVIĆ, Prva lička proleterska NOU brigada, Beograd, 1988.; M. ŠIJAN, Treća lička brigada, Beograd, 1970.; ĐOKO JOVANIĆ, Ratna sjećanja, Beograd, 1988.; A. KOVAČEVIĆ, Lički rastanci, Beograd, 1972.; Osma kordunaška udarna divizija, Karlovac, 1977.; N. PEJNOVIĆ, Formiranje i borbeni put 6. proleterske divizije "N. Tesla" u: Lika u prošlosti i sadašnjosti, Zbornik, 5, Karlovac, 1973.; M. PETRIČIĆ, Šesta lička divizija od 4. neprijateljske ofanzivc do ulaska u Prvi proleterski korpus; u: Prvi korpus NOV Hrvatske, Karlovac, 1987.; B. LATAS, Ofanzivna dejstva Korpusa u proljeće i ljeto 1943., u: Prvi korpus NOV Hrvatske, Karlovac, 1987.
15 Zbornik dokumenata i podataka o Narodno-oslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, svezak V, knj. 15, dok. 134
16 Vojna enciklopedija, sv. 3, Beograd, 1960., str. 394-395. O broju branitelja i Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 186-187
17 U Hrvatskom državnom arhivu, u fondu Ustaška vojnica nalazi se urudžbeni zapisnik XXXIV bojne od 28. listopada do 30 ožujka 1943. kao i jedna kutija spisa iste bojne. Spisi se većinom odnose na popise pripadnika Bojne.Isto tako u fondu Ministarstva oružanih snaga NDH (MI¬NORS), i u Zbirci izvornih dokumenata NDH pod oznakom III. (vojska), te Zbirci dokumenata Odjela za zaštitu naroda (OZN-a) 1942. - 1945. može se naći spisa koji se odnose na vojničko stanje u Gospiću tijekom Drugog svjetskog rata.
18 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 143, tvrdi da se u Lovincu tada nalazila XXXII. bojna pozivajući se na izvješće zapovjedništva Operativnog područja Lika od 15. ožujka kao vjerodostojnijeg od izvješća 5. talijanskog armijskog zbora. Međutim talijanski izvještaj je točan što potvrđuje u svojem dnevniku i Hübl.
19 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 143.
20  Divizijaje sredinom ožujka imala 3115 boraca, 2444 pušaka, 127 puškomitraljeza, 34 mitraljeza i 17 minobacača. Često je za podršku koristila 1 bitnicu haubica i topova kao i satniju tenkova. (M. PETRIČIĆ, Šesta lička divizija od 4. neprijateljske ofanzive do ulaska u Prvi proleterski korpus, str. 220.).
 
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Ratni dnevnik-logo-2-Marica.jpg)
2. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 08:56:45

Pod naletom I. brigade 6. divizije posada napušta Sveti Rok 15. ožujka i sklanja se u Lovinac. Predhodno osvojivši željezničku stanicu Raduč, Lovinac napada 9. brigada. U isto vrijeme 2. brigada je sprečavala intervenciju iz Gospića i Medka. U borbama koj e su se vodile do 19. ožujka partizani nisu uspjeli osvojiti Lovinac. Imali su prema vlastitim priznanjima teške gubitke, 37 poginulih, 108 ranjenih i 2 nestala. Navodno je radi ovog neuspjeha Glavi štab NOV i PO Hrvatske 21. ožujka 1943. smjenio dotadašnjeg zapovjednika divizije Srećka Manolu i imenovao zapovjednikom Doku Jovanića, dotadašnjeg pomoćnika zapovjednika Glavnog štaba Hrvatske. Komesar divizije bio je Rade Žigić. 21 Ni u slijedećim akcijama postrojbe 6. ličke divizije nisu imale uspjeha. Bezuspješno su 22. na 23. ožujka napale Medak, a 25. na 26. ožujka Brušane.

Početak velikih partizanskih vojničkih uspjeha započela je 9. brigada 6. ličke divizije 1. i 2. travnja osvajanjem Ramljana, Ličkog Lešća i Janče i zarobljavanjem čitave III. ličke stražarske bojne i prekidanjem veze između Otočca i Gospića. Otočac je pao 12. travnja. Nakon toga 2. brigada 6. divizije 7. i 8. travnja bezuspješno napada Široku Kulu koju drži satnija IX. novačke bojne. U ponovljenim napadima, ali sada sa dvije brigade, 2. i 9. i dvodnevnih teških borbi s ojačanom satnijom XXXII. bojne u Kuli, s ostatkom XXXII. bojne iz Ličkog Osika22 i XXX1. bojnom iz Perušića, partizani osvajaju Kulu 20. travnja.

Nakon ovih uspjeha glavnina 6. ličke divizije, 2. i 9. brigada skoncentrirale su se na osvajanje sela južno od Gospića. Druga brigada osvaja Bilaj 22. na 23. travnja, a istoga dana 9. brigada osvaja Ribnik i Medak. U ovim borbama raspršena je satnija IX. novačke bojne i 1. bojna 12. pješačke pukovnije. Brzi slom postrojbi Oružanih snaga NDH kod Bilaja, Ribnika i Medka uvjetovao je da su XXXI. i XXXII. bojna same napustile tijekom 23. travnja Perušić i Lički Osik. Jedina veza Gospića ostala je cesta prema Karlobagu.

Na zaštitu ceste zapovjedništvo Operativnog područja Lika uputilo je 3 bojne, II. lovačku bojnu i XXXIV bojnu u Brušane, a preustroj enu i popunjenu 1. bojnu 12. pješačke pukovnije u Baške Oštarije.23 U to vrijeme na gospićkom bojištu počinje djelovanje 8. divizije (kordunaška) NOV i PO Hrvatske. Petnaesta kordunaška brigada u napadu 27. travnja zauzela je željeznički i kolni most (Budački) na Lici i potisnula XXXIII. pripremnu bojnu, dok je pojava 4. kordunaške bri¬gade u Smiljanskom polju prisilo na povlačenje XXX1. bojnu. Gubitkom mostova i povlačenjem XXX1. i XXXIII. bojne izgubljeno je uzletište sjeveroistočno od grada preko kojeg je obavljana opskrba grada.24 U općem napadu brigada 6. divizije NOV i POH 28. i 29. travnja potpuno su razbijene II.lovačka, XXXIV bojna i 1. bojna 12. pješačke pukovnije. Slijedećeg dana 1. brigada zauzela je Lički Novi i Oštru i potisnula XXXII. bojnu. Gospić se našao u potpunom okruženju.

Glavi napad na Gospić uslijedio je 2. svibnja u 19.00 sati. Napale su 2. i 9. brigada i jedan bataljun 1. brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske (ostatak 1. brigade bio je na osiguranju puta prema Karlobagu), te 4. i 15. brigada Osme divizije NOV i PO Hrvatske sa svim raspoloživim teškim oružjem Divizije i "tenkovskom četom" sa 4 tenka.25 Gospić su branile: 1. sat IX. novačke bojne, 1. sat II. polubojne, XXXIII. pripremna bojna, stožerni sat zapovjedništva Operativnog područja Lika, 1 sat oružnika, 1 sat dobrovoljaca sa 5 gorskih topova, 3 bojnih kola, 2 protuoklopna topa i top "Pito", te XXX!. i XXXII. bojna sa 2 bacača. Ukupno 1400 boraca. 26 U teškim borbama koji su trajali do 5,00 sati 3. svibnja partizanske brigade imale su velike gubitke, ali Gospić nisu uspjele osvojiti.

Ovakav ishod doveo je do odluke 1. korpusa NOV i PO Hrvatske da se odustane od pokušaja osvajanja Gospića. Brigade Osme divizije napustile su gospićko bojište dok je Šesta divizija prešla u opsadu Gospića koji će potrajati do 30. svibnja. U jednomjesečnoj blokadi skoro svakodnevno se vode borbe, ali ograničenih dometa. Opskrba Gospića obavljala se zračnim pute.

______________________________________
21 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 150-151; ĐOKO JOVANIĆ, Ratna sječanja, Beograd, 1988., str. 251-292 uzrok smjenjivanja Manole objašnjava osobnom nesnošljivošću između S. Manole i Ivana Gošnjaka, tada zapovjednika Prvog korpusa NOV Hrvatske.
22 32. bojna je 15. travnja bez borbi napustila Lovinac u kojeg je ušla 2. bojna 2. brigade 6. ličke divizije.
23 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 177. Nakon sloma 1. bojne 12. pj. pukovnije u borbi kod Medka 23. travnja u Karlobag je stiglo 350 domobrana. Bojna je odmah popunjena sa tri satnije 12. pj. pukovnije koje su se nakon povlačenja iz Otočca nalazile u Senju.
24 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 180.
25 Zbornik, sV. V, knj. 15, dok. 1,9,25.
26 Izvješće zapovjedništva Operativnog područja Lika od 8. svibnja 1943. (Zbornik, sv. V, knj. 15, dok. 134). Obzirom da se u izvješću navode 3 bojne i 5 satnija, broj od samo 1400 boraca čini se premalenim.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Ratni dnevnik-logo-3-Marica.jpg)
3. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 08:58:02

U istom razdoblju je na otoku Pagu od preostalog ljudstva II. lovačke bojne, 1. bojne 12. pješačke pukovnije i XXXIV. bojne, koje se nakon pada Brušana, Baških Oštarija i Vrata našlo u Karlobagu, (oko 1300 časnika, dočasnika i domobrana i vojničara) privremeno ustrojen Paški zdrug kojem je 7. svibnja priključena i Lička dobrovoljačka polubojna pristigla iz Zagreba pod zapovjedništvom bojnika Krešimira Kuraje. Za zapovjednika Privremenog Paškog zdruga postavljen je podpukovnik Julije Reš. Početak borbi za deblokadu Gospića počeo je 30. svibnja. Bojne Paškog zdruga iz pravca Lukovog Šugarja i Karlobaga krenule su dvije kolone "Velebit" i "Karlobag", a iz Gospića XXXI, XXXI1. i ostatak IX. bojne. U oštrim borbama i brzom nastupu brzo su razbijeni otpori brigada Šeste divizije NOV i POH tako da su se već isti dan popodne u Brušanima spojile postrojbe XXXI1. bojne i grupe "Velebit". Slijedećeg dana u Brušane je pristigla i grupa "Karlobag". U ovim borbama postrojbe Šeste divizije su odbačene od komunikacije Gospić Karlobag i razbijena je partizanska blokada Gospića.

Pregledom vojnih djelovanja zaraćenih strana u zapadnoj Lici od sredine ožujka do kraja svibnja 1943. godine može se uočiti nekoliko osnovnih značajki. Osim činjenice da su početkom ovoga razdoblja Oružane snage NDH brojnije i da su cijelo vrijeme imale podršku zrakoplovstva, sve ostalo išlo je u partizansku korist.

Postrojbe Oružanih snaga NDH bile su razvučene i usitnjene na širokom prostoru s izrazitom obrambenom zadaćom. Od 6 bojni IV. zdruga dvije su pripremne a jedna je novačka što znači da polovica postrojbi zdruga ima manju borbenu vrijednost.

Inicijativaje prilikom napada bila na partizanskoj strani. Oni odabiru vrijeme i mjesto napada. Napadaju s znatno većim snagama i većom vatrenom moći od branitelja. Ovakvim načinom borbe postupno nanose velike gubitke u ljudstvu i naoružanju.

U travnju mjesecu na taj su način uništile 5 bojni i dvije satnije oružanih snaga NDH. Uoči napada na Gospić postrojbe NOV i POH imaju prednost u brojnosti ljudstva i naoružanja. Neuspjeh i velike gubitke doživljavaju u napadu na dobro utvrđeni grad s braniteljima koji nisu imali iluzija o svojoj sudbini u slučaju pada Gospića.

Milan Pojić

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Ratni dnevnik-logo-4-Marica.jpg)
4. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:00:39

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%281%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%282%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%282%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%283%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%283%29.jpg)

Zbog velikog reduciranja veličine fotografija je niske kavalitete
- Klikni da se poveća i bude čitljiva -

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Ratni dnevnik-logo-5-Marica.jpg)
5. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:03:27

 Ratni dnevnik Josipa Hübla 22. veljače - 16. listopada 1943.


(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%284%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%284%29.jpg)

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
6. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:04:53

 1943. g.

Odredbom Z.U.V. određen sam za zapovjednika Pripr(emne) ustaš(ke) bojne u Drnišu.27 Prije puta sam bio primljen kod zapovjednika, koji mije dao sva uputstva u pogledu daljnjeg moga rada. Vladanje prema Talijanima i četnicima. Traži od mene što veće popuštanje, no da li ću to ja biti u stanju ne mogu ustvrditi. Poznajući sam sebe, mislim da ću brzo doći u sukob s Tal(ijanima), a o četnicima, koje mrzim više nego P(oglavnik) pogotovo.

Za pratnju mi je dozvoljeno uzeti 30 ustaša Zag(rebačke) pos(adne) bojne28, dobrovoljaca. Sa mnom su pošli sami moji stari vojničari, ostaci moje 7. jur(išne) satnije.29  Na put smo krenuli 22. II. preko Zid(anog) Mosta - Ljubljane - Fiume.

Prelazili smo preko novog tal(ijanskog) područja. a putu smo imali neprilike, jer navodno da nismo imali uredu papire. Zaustavili su nas u Ljub(ljani) i jedva preko našega konzula smo uspjeli, da smo 23. II. krenuli dalje.

Dne 25. II. prispjeli smo na Rieku. To je bilo prvi puta za moje vojničare, da su prolazili tim svetim krajem i potiho u sebi si željkovali, da to opet bude naše.

26. - 27, 28. ostali smo na Rieci, a ja sam stanovao u Abazzii.30 Naime častnike su odielili od momčadi (mene samoga). Kroz ta 3 dana sam si dobro pogledao Rieku, a ujedno nakupovao sam si neke stvari. Upoznao se sa pok. Francetića šogorom, koji ima na Rieci dučan i on mi je u svemu išao na ruku.
Liepi naš Sušak, mrtav grad, pun tal(ijanske) soldateske, a da bude veća ironija vidjevao sam i četnike (uniform). Kako mi je bilo pri duši nije potrebno objašnjavati. Držanje samih tal(ijanskih) vlasti bilo je uvriedljivo pa sam jedva čekao da odem.

U Abaz(ziu) sam 23 se upoznao s njem(ačkim) kap(etanom) D.Z., koji se ovđe nalazi na zdravstvenom odmoru, sa nekoliko sta ....31 njem(ačkih) dočast(nika), čast(nika) i vojnika svih oružja. Oni preziru Ital(ijane) i podcjenjuju ih. Prema meni kao Hrv(atu) i mojim drugovima čast(nicima) koji su isto došli iz Zgb. i putuju u Dal(maciju) brodom ophodili su se više nego ljubezno. Moje skromno mišljenje danas 27. II. je da nema iskrenog prijateljstva između Nj(emaca i Tal(ijana).

Dne 1. III. krenuli smo preko mosta na S(ušaku) u punoj spremi s pjesmom hrvatskom na ustima. Građani su nam mahali, a i palo je nekoliko poklika. Momci su pjevali, Talijani se ljutili, a naši se veselili. Na brodu mi je jedan tal(ijanski) častnik predbacio pjevanje, no malo je falilo da nije došlo do tuče. Vojnici pjevaju skupa s domobrani ma i našim svjetom koji putuje, a Tal(ijani) šute i ne usuđuj u se prigovarati.

Dne 1. III. u 4 h poslije podne prispjeli smo u Karlobag. Tu me je dočekao puke(ovnik) Servaci32 i predao mi nalog, da dalje ne putujem, nego da se iskrcam i da krenem u Gospić. Žao mije bilo, ali zapovjedje zapovjed33. Na molu sam sreo Novačića (?), malog ribicu, bogme žandar, častnik. Nisam se mogao s njim dugo razgovarati, jer radi kratkoće dana auto kolona je imala odmah krenuti za Gospić. Samo mi je rekao, da je premješten za Bjel(ovar). Upoznao sam oruž(ničkog) puk(ovnika) Mašeka i u njegovom autu krenuli smo za Gospić.

Divan je to bio put. Auto se penje serpentinama na vrh Velebita (kvadrat), divan pogled na naše divno more, ali samo me peće i boli znajući da tu vlada tuđin i tjera svojim postupkom većinu naroda u šumu.
Lika centar ustaša, danas puna part(izana). Ko je kriv tome? Narod plače i cići proti dušmana, i nadam se da će me Bog poživiti, da mu se i ja svetim za svu nesreću koju nam je učinio. U Gospić sam došao u 7 h na večer. Put je prošao bez neprilika i napada, kako smo se nadali.
 
2, 3 i 4. III. prošli bez većih promjena.

______________________________________
27 UStališnoj zapoviedi Zapovjedništva ustaške vojniee (ZUv) br. 2/5. siječnja 1943. kojom je Hšbl imenovan zapovjednikom, navodi se Pripremna ustaška bojna u Drnišu kao IX. ustaška bojna (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-49, 395.).
28 Do 5. siječnja 1943. bio im je zapovijednik (Zapovied zapovjedništva ustaške vojniee 2./5. siječnja 1943. (HDA Zbirka izvornih dokumenata NDH, 1lI-49, 395.).
29 Hübl je kao ustaški nadporučnik/satnik bio zapovjednik 7. satnije 1. ustaške pukovnije od travnja/ svibnja do 10. listopada. 1941. godine (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-34, 135 i III-50,216).
30 Opatija.
31 Nečitljivo.
32 Vjekoslav Servatzy, general i ustaški pukovnik zapovjednik Operativnog područja Lika od 11. siječnja do 6. travnja 1943. godine.
33 Prema zapoviedi ZUV -a br. 25 od 22. veljače 1943. premješten je u IV. stajaći djelatni ustaški zdrug (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50, 509).
 
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
7. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:05:51

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%285%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%285%29.jpg)

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
8. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:07:32

 "Gospić"  

Stari grad, veliki logor, pun vojske ustaša i domobrana, a i domaće milicije. Stanujem kući vis a vis pošte s drugim častnicima. Opet se čuje pjesma oružja. Imam preuzeti 34. ust(ašku) bojnu bojnika Delka 34 . Čujem, da su dobri borci, ali bez discipline. Vidjet ću .. Danas na večer išao sam na korzo, dosta je živo. Ima svašta i za pogledati. Opazio sam, da je skupoća velika.
4. sam preuzeo formalno bojnu, Delka nema na dopustu je i dobio sam zadatak da krenem u nasilno izviđanje 5. III. prema Divoselu.

7. III. 35
     
Rano u jutro krenuo sam 5. III. prema Divoselu. Imam dobre častnike: Furlana 36 ,4. s(satnija), Jelaču I. 37 Dubrić 38 2. i 3. Župan 39 . Dan je bio lijep. Smeta me dovoljno nepoznavanje terena, borim se s kartom, ali je išlo. Razmjestio sam dobro satnije i krenuo 4. i 1. sat cestom na Rizvanušu pa na Divoselo, da izbiju na Debelu gl(avu) k. 428. Sa ostale 2 satnije krenuo sam tokom rieke Like.

_______________________________________
34 Delko Bogdanić, pričuvni bojnik, do siječnja 1943. zapovjednik II. lovačke bojne, a potom imenovan zapovjednikom XXXIV bojne 4. stajaćeg djelatnog zdruga s tim da je bojnu tek trebao ustrojiti. U ožujku 1943. XXXIV bojna je imala po popisu 13. časnika, 77 dočasnika i 653 vojničara -ukupno 743 pripadnika , dok ih je na mjestu bilo stotinjak manje. (HDA, Ustaška vojnica, XXXIV bojna, br. 76/taj. i br. 17/1943.).
35 Borbe za Lovinac koje Hübl u svom dnevniku datira od 5. do 10. ožujka, trajale su od 14. do 19. ožujka 1943. Pod naletom 1. brigade 6. divizije NOV i PO Hrvatske posada napušta Sveti Rok 15. ožujka i sklanja se u Lovinac. Predhodno osvojivši Željezničku stanicu Raduč, 9. brigada napada Lovinac. Nakon nekoliko neuspješnih napada brigada odustaje od napada 19. ožujka. U isto vrijeme 2. brigada je sprečavala intervenciju iz Gospića i Medka. (O tome Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, 145-151.; M. PETRIČIĆ, Šesta lička divizija od 4. neprijateljske ofanzive do ulaska u Prvi proleterski korpus, str. 221.); Zbornik, svezak V, knj. 13, dok. br. 33, 59,86, 139, 140.)
36 Franjo Furlan, ustaški poručnik, zapovjednik 4. sati 34. ustaške bojne, radi hrabrog držanja u borbama oko Gospića i kod partizanske opsade Gospića izvanredno promaknut u čin natporučnika 13. lipnja 1943. (Vjestnik MINORS-a br. 2811943., str. 1047.) te je dva puta odlikovan Malom srebrnom kolajnom Ante Pavelića za hrabrost (Vjestnik MINORS-a br. 3311943., str. 1253 i br. 4911943., str. 1775.
37 Ivan Jelača, zastavnik. Prije kao časnički namjesnik ličke udarne bojne odlikovan za hrabro držanje u borbama u svibnju 1942. kod Brušana, Ličkog Novog, Žabice, Počuće i na Oštroj (Vjestnik MINORS-a br. 34114. listopad 1942., str. 981.)
38 Teško čitljivo. Prezime Dubrić ne navodi sc u popisu časnika Ustaške vojnice.U Vjestniku MI¬NO RS-a br. 33 od 1l. kolovoza 1943. na str. 1253. objavljena je odredba o odlikovanju Malom srebrnom kolajnom Poglavnika Ante Pavelića za hrabrost, Dorčić Stjepan, ustaški pomčnik 2. sati 34. bojne. Istom kolajnom odlikovanje i
Dorčić Nikola , zapovjednik 3. sati 34. bojne (Vjestnik MINORS-a br. 49/1943., str. 1775.).
39 Krešimir Župan, pričuvni ustaški zastavnik, promaknut u čin poručnika 13. lipnja. 1943. (Vjestnik MINORS-a br. 24/1943., str. 894.) i odlikovan Malom srebrnom kolajnom Ante Pavelića za hrabrost (Vjestnik MINORS-a br. 49/1943., str. 1775.).

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
9. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:09:26

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%289%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%289%29.jpg)
Zbog velikog reduciranja veličine fotografija je niske kavalitete
- Klikni da se poveća i bude čitljiva -
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
10. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:10:56

Ispred jednog gaja došlo je do prvog okršaja. Bog me je čuvao, imao sam veliku sreću, dobio sam štrajf po desnoj slepočici. Od udarca pao sam unesvjest, a koliko sam u njoj ležao nije mi poznato. Probudivši se vidio sam nad sobom svoje stare vojnike i u očima suze. Među vremenu, videći ustaše, da sam pao, mislili su da sam poginuo, pa su jumuli ko bijesni. U par kuća koje su tu bile našli 17 part(izana naoruž(anih) pobili odnjeli oružje i čekali što će biti. U toj 34. bojni ima jedan čitav sat iz moje bivše 5. ličke. Čuvši da sam zdrav, nastalo je klicanje i veselje. Izdao sam zapovjed za pokret napred u desno, da se sastanem s Furlanom, koji je na svom putu vodio dosta oštru borbu. U 3 h smo se sastali:
Rezultat 24 mrtva part(izana) s oruž(jem) - naš 1 mrtav i 2 ranj(ena). U 4 h smo došli u Bilaj. Na pola puta me sreo puke(ovnik) Servaci, koji začuvši, da sam pao krenuo odmah na teren. Zagrlio me vidio sam mu suze. Cjelu večer bio s menom. Osjećam bolove u glavi već su 2 dana. Od metka je ostao samo crveni trag i nateklina.
Naš podhvat bio je demonstrativnog karaktera, jer nam je bio cilj da drugim putem doturimo hranu posadi u Lovincu (Baljku) koji se bori već 2 dana.40
 
6. III. Kolona nije mogla dalje od Medka. Part(izani) zaposjeli cieli put i brane pristup prema Lovincu. Zaposjeli Bogunicu, Šušnjaricu i okolne vrhove. Zapovjed je pod svaku cienu probiti se. Iz Lov(inca) se čuje gruvanje bacača i topova. Naši nemaju tog oružja. To su partizanski. Na Bog(unicu) navaljujemo cieli dan. Nemožemo napred. Malo nas je 3 sat(i). Protiv nas 2 brigade. Imadu teško oružje. Ser(vaci) pozvao 32. i 33. bojnu, te 2. lovačku. Pokret izvršen noću, od 5 - 6. i na 7. III.

7. III.

Danas bio odlučan dan. Delko preuzeo cjelo zapovjedničtvo. Njegovim dolaskom podigao se moral ljudi.41/sup] Vidi se vojnik. Moja bojna ima nalog da sa 3 sati napadne Bogunicu sa strane pruge i da se sa te strane zaštite od napada. Napad je počeo u 6 h u jutro. Jer je bio sumrak i maglica. Prvi sat pod zap(ovjedništvom) maloga P. privukli se do ispod vrha Bogunici: bombama istjerali braću. Zap ovjednik) 1. sati ludo hrabro jurišao napred i na nož i u toj borbi je ranjen u desnu ruku. Uspjeh je bio dobar uz naše gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih izbačeni su part(izani) iz položaja. 32. Mesićeva42 u isto vrijeme je napadala u širokom luku uz Velebit, a naši tankovi sredinom. No oni su naišli na tvrdoću jer su "braća" tukla protukocem i jedan oklopnjak onesposobili. Ubijen strielac, a vozač ranjen. Ko biesni napali s brda, htjedoše se dočepati tih kola, a Furlanova sat s teškim strojnicama udara s boka. Vidio sam kako vuku mrtve i ranjene, ali ipak nam je uspjelo odbiti ih i kola dovući na naše postave.43  

8. III.

Bogunica u našim rukama. Pokret prema Šušnjarici. Cijelu noć ćuli smo gruvanje iz Lovinca. Jučer kao i danas letjeli su iznad nas avioni i naši i tal(ijanski) Bombardirali su položaje partiz(ana). Za svako brdo, svaki šumarak vodi se borba. No ide se napred. Nalazim se na lievom krilu sa svojom bojnom. .......   u daljini vidim "Zir" (brdo). Ono je iznad Lovinca. Došli su i naši topovi. Šaljem izvještaj kuda neka tuku, jer vidim iz brda kuda se povlače razbijeni partiz(ani). Prva salva od 4 naboja, predaleko, dočim 5. naboj pogodio stanicu Raduč u koju su se sklonili part(izani) ispred zrakoplova. Bježe van, na cesti se vide 2 zaprege koje vuku 2 protukolca. Dogledom sam pratio i gle čuda 6. hitac kao grom udari na cestu, rekao bi 1 m. ispred konja. Vidio sam samo kako je konj i čovjek koji (je) vodio odletjeli na stranu, a i top. Konj i čovjek se nisu podignuli a izgleda da je top bio uništen.

_____________________________________
40 Ventura Baljak, ustaški bojnik Poglavnikove tjelesne bojne. Do 26. ožujka 1943. zapovjednik je XXXI bojne u Lovincu, a potom je imenovan zapovjednikom XXXII. bojne (HDA, Ustaška vojnica, IV. stajaći zdrug, zapovied br. 16/26. ožujak J 943.).
41 Delko Bogdanić imenovanje sredinom ožujka zapovjednikom IV. staćeg zdruga.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
11. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:13:14

9. III.

Utvrdili se preko noći na položaju. Imali smo sve dane liepo vrieme, ali vrlo hladne noći. Krenuli odmah u zoru dalje, da si prokrčimo ostatak puta do Lov(inca). Po noći nismo čuli više nikakvu buku i pucnjavu. Tjeskobno nam je pri duši. Neznamo što je s našima. Naši prolaze oprezno cestom u zaštiti 2. lovač(ke) dome(obranske) bojne. Cesta posipana minama i vade se iste oprezno. Ležao sam s ljudima na koti 654 i gledam prema Zim i Ploči Opažam pokrete partiz(ana) prema Lovincu. Gledao sam s brda i pokret naših. Iz Lovinca se ne čuje ništa, kao daje sve izumrlo. Što je? Tko je unutra? To me pitanje cjelo vrijeme mučilo. Gledam dvogledom i vidim blizu crtu partizana oko 250 - ispod Zira u pokretu prema Lov(incu) 2 km. i naše još udaljene do stanice 3 km., a do mjesta još 4,5 km. Šaljem brzo teklića i izvještavam zapovjednika o skupljanju partiz(ana), da ih rastjera topovima.

Gle čuda, s 5 dobro nišanjena hitaca uspjelo je našima da ih razjure. U 3 h poslije podne 3 .sat pod zap vjedništvom) pomčnika Dorčića ušli su u Lovinac stanicu44. Iza toga odmah su krenuli prema samom mjestu i gle čuda nikoga nema. Baljak je tokom noći napustio mjesto i stanicu, a da zato partiz(ani) nisu znali. Na postavama nađene su dvije teške strojnice i 3 sanduka naboja. Sami stanovnici nisu znali, da je stanica napuštena. Ostala je samo posada iznad crkvice. Zašto je napušten Lovinac? Nije nam jasno. Vidjet ćemo. Saznali smo, da se posada probija preko Velebita na more.

10. III.

Ostao sam na položaju čitavu noć. Čuvam spoj. Cijelo vrieme prolaze kamioni puni hrane i municije. Određeno je, da u Lovincu ostane 33. bojna (Rubčića45) i 1. vod 4. sati 34. bojne s 4 teške strojnice i 1 top. Na položaju smo ostali cjeli dan. Hrane dovezeno za 20 dana i dovoljno naboja.
Dobri borci i dobri časnici.

11. III.

Toga dana počeo povratak. Ja sam još ostao taj dan u Medku. Medak- sijelo lojainih četnika, vrlo dobro utvrđen46. Oko sela rovovi, bunkeri i žica. Kao posadu čini 200 četnika, oni daju posadu i na dominantnom briegu "Mala Bogunica". U selu se nalazi i jedna satnija domobrana i 1 satnija ustaša. Još uvijek vlada nepovjerenje, ali to hoće izgladiti vođa četnika Teslić. Izgleda, da će uspjeti. Oni su (četnici) nemilosrdni prema svojim suplemenjacima koji surađuju s partizanima. Mi smo prema njima vrlo taktični, ali i vrlo oprezni.
 
12. III.

Tokom toga dana povratili smo se u Gospić. Bojne su dobile odmor. Rezultat je 14 mrtvih i 34 ranjena. Kako čujem partizani su već presjekli vezu s Lovincem. S njime imamo vezu još samo krugovalom. Čujemo da se Rubčić utvrđuje. Pametan je on i oprezan. Čuje se da će Servaci biti premješten. Dobio sam od kuće veselu vijest, moguće će biti povećana porodica. Bog daj da se to dogodi i da to doživim. Bog mi očuvaj Bebicu.

_________________________________
42 Milan Mesić, ustaški poručnik, zapovjednik je XXXl. ustaške bojne i kao takav odlikovan je Vojničkim redom željeznog trolista IV. stupnja 1. lipnja 1943. (Vjestnik MINORS-a br. 24/ 1943., str. 887.)
43 Ova borba bila je 15. ožujka. Postrojbe iz Gospića dočekao je 1. i 4. bataljun 2. brigade Šeste ličke divizije.
44 Nikola Dorčić, ustaški pomčnik. zapovjednik 3. sati 34. bojne.
45 Nikola Rubčić. ustaški natpomčnik.
46 Zapovjedništvo operativnog područja "Lika" zaključilo je 6. ožujka pismeni sporazum s "Medačkim četničkim odredom" (HDA, Zapovjedništvo 2. oružničke pukovnije. JS 343/taj. 1943.). Vjekoslav Servatzy izjavljuje na saslušanju u OZN-i u Zagrebu, 26. svibnja 1945. godine "Tada sam isto sklopio jedan pakt sa četnicima o ne napadanju, i to samo sa četnicima iz Medka, gdje ih je bilo oko 300." (HDA, Zbirka dokumenata Službe državne sigumosti SRH. 013.4.3.).

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
12. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:14:24

13. III.

Počeo sam s reorganizacijom bojne. Postavljen sam za člana priekog suda, nad dva zločinca nažalost ustaše, koji su izvršili zvjerski zločin. Jedanje rođak Frkovića, a drugi neki krojač. Obojica osuđena na smrt vješanjem . Vješanje se imalo obaviti na trgu u 4 h poslije podne. Prijatelji njihovi pobunili ustaše i prikazali im drugačije zašto su osuđeni, nego što je. Nije se mogla pročitati ni osuda. Samo hladnokrvnosti Delka i nas nekolicine častnika ima se zahvaliti što nije došlo do krvoprolića. Zločinci su oteti i nahuškana rulja ih odvukla u svoju vojarnu u novu gimnaziju.
Delko i ja otišli smo za njima. Koliko je Delko obljubljen vidjelo se po tome, da ljudi bijesni, divlji spremni na sve počeli su plakati, kad su vidjeli što su učinili i kako su osramotili cjelu hrvatsku vlast pred nekoliko Talijana, koji su ostali kao veza između nas i njihova zapovjedničtva. Predali su nam obojicu i mi smo ih odveli u zatvor.

14. III.

Danas u jutro su obješena obojica zločinaca47. Visjet će 3 dana na stupovima na uzletištu. Nedelja, ali težke vijesti od Otočca - Talijani ga napustili. Vodi se borba oko Lešća i Perušića. Napadaju jake snage partiz(ana). Lešće brani željez(nička) dom(obranska) bojna, a Perušić opet 32. bojna. Čuo sam da ću preuzeti 9. bojnu novačku od stk. Kmenta48, 34. ću predati nadporučniku Pavičiću.

15-16, 17-18 i 19. prošli su u miru. Samo dolaze vijesti o borbama oko Lovinca koji je dobro utvrđen i Perušića kojeg brani Mesić. Predao 18. III. bojnu Pavičiću formalno. Vršio vježbe s 34. (bojnom) prema Smiljanu.

20 - 21. III.49

Primio nalog da krenem 19. III. s bojnom u susret koliji od 60 kola, koja voze žito iz Karlobaga. Krenuo sam navečer u 5 h prema Brušanima. Zadatak: Prenoćite u Brušanima, potom ujutro krenuti dalje prema Oštarijama, pričekat sva kola i potom se kao zaštita vratiti u Gospić. Izvan grada sam odmah razvio bojnu u borbeni red i to je bilo dobro. Opet me spasio moj instinkt. Ispred Rizvanuše, predhodnica naišla na zasjedu od 10 partizana. Vođa bio dovitljiv i na pitanje tko ide snašao se i rekao "12 brigada" .. (?) ljudi. Zasjeda se dala nasamariti izašla na cestu i moji ne budi lieni udri - 6 ostalo mrtvih. Nakon te "pauze" krenuli smo oprezno dalje. Spusti se mrak i oko 9 h došli u Brušane. Tu se nalazila 12. p.p. željeznička "skakavci".50 Zapovjednik bojne bojnik  ....   , rekao mi da dadem ljudima odmor i da se bez brige legnu.

Neznam što mi je bilo, no nakon intermeca na putu, razmjesti sam bojnu na 3 dijela. Kao da me sam Bog nadahnuo, na tu opasnost, makar se malo bojnik ljutio što sam nepovjerljiv.

_____________________________
47 Ovaj događaj potvrđuje Vjekoslav Servatzy na saslušanju u OZN-i u Zagrebu, 26. svibnja 1945. godine "[. . . ]desio se jedan slučaj da su dvojica ubili dve Srpkinje, skinuli im zlatne zube, prstenje i novac, te ih zakopali. Poslije velike muke, dao sam ih objesiti[. . . ]"  (HDA, Zbirka dokumenata Službe državne sigurnosti SRH, 013.4.3.).
48 Maks Kment, ustaški satnik, zapovjednik 6. pripremne bojne i pobočnik Vjekoslava Servatzyja, zapovjednika Operativnog područja Lika.
49 Partizanski napad na Brušane kojeg ovdje dosta vjerno opisuje Hübl zbio se 26. na 27. ožujka. Napala je 9. brigada 6. divizije. Vidjeti više o tome: Zbornik, sv. V, knj. 13, dok. br. 183 i knj. 14. - dok. br." I i Dnevno izvješće Glavnog stožera Orsa NDH br. 88/29. ožujak 1943.
50 I. lička stražarska željeznička bojna.
51 Zanimljivo je da Hübl kao ni zapovjednik bojne u Brušanima nije bio upozoren da se sprema napad partizana. Naime, u izvješću zapovjedništva Operativnog područja Lika od 27. ožujka upućenog Operativnom odjelu Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH između ostalog se navodi "Doglasnim izvješćem saznalo sc je da će jedna grupa od 600 odmetnika napasti Brušane. Radi toga upućena je 26. ožujka pred mrak jedna bojna u Brušane kao pojačanje." (Zbornik, sv. v., knj. 13., dok. 183.)
 
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
13. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:18:02

Prvi i drugi sat sam stavio na blokadu prema Oštarijama, 3. satu sredinu sela, a 4. (sat) Furlana na blokadu prema Gospiću.
Oko11l sati nastala pucnjava u selu i zapaljene su kuće oko crkve u sredini sela. Dojuri mi teklić i dojavio, da su partiz(ani) prodrli u selo i da mi je razjurena 3. sat. Videći opasnost prisilio sam bojnika, da je izdao nalog o zatvaranju sela u dvije pole. Sretan sam bio kad sam čuo vatru od Gospičke blokade i time sam znao, da se moja 4. sat s jednim satom bori.

Veza preko sredine nije se mogla provesti jer je prostor bio vrlo rasvjetljen i brisan. Prema kasnijim izviđajima provalilo je oko 80 partizana. Junačtvom jednog vojničara 3. sati i .. (?) kuhara domobranske bojne uspjelo im je zadržati s jednom strojopuškom partizane, da nisu provalili i zauzeli magazin s municijom. Borba je trajala do dana. Partizani se povukli i ostavili na poprištu 10 mrtvih, među njima 1 komesar i 1 komandira čete, 1 strojopuška (tal) i nekoliko pušaka i drugo oružje i naboje.52 Preko dana su napucavali. Iz Gospića su došli tenkovi i vratila se 3. sat koja se u panici povukla izvan žice na brdo i odanle vodila borbu s partizanima. Tokom dana sam poslao 2 satnije u pravcu Oštarija, za osiguranje. Čitav dan je trajao prevoz. Ostao sam još čitav jedan dan u Brušanima. Sama ta domobranska bojna nije loša, ali mi se častnici ne sviđaju. Satnik Š.K. mi nije nimalo simpatičan. Moguće radi toga jer je riđi i jer previše pije. Tokom te noćne borbe partizani su provalili baš na njegovom sektoru odbrane, a sama njegova odbrana nije mi se sviđala. Iz njegove kancelarije odnijeli su partizani 12 pušaka i 4 sanduka naboja. Malo ću na njega pripaziti.

22.23 III.

Dne 23. III. sam se vratio u Gospić. Predložio sam zapovjedniku da se posada iz Brušana izvuće iz kotline i digne na obližnja brda, da se posiječe šuma i načine bunkeri po obroncima. Imam predosjećaj da će netko stradati u Brušanima. Dosada me još nikada prevario moj predosjećaj . Predao sam nadp(oručniku) Pavičiću sasvim bojnu i preuzeo IX. novačku bojnu. 53 Puk(ovnik) Servaci je smjenjen i na njegovo mjesto je došao puk(ovnik) dom( obranski) Gustović.54  Bila oprostna večera.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%286%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%286%29.jpg)
Zbog velikog reduciranja veličine fotografija je niske kavalitete
- Klikni da se poveća i bude čitljiva -

Tokom 24-27 III.

Žalosna vijest bojna domobr(ana) u Lešću se predala i predao je
Bojnik ......
55

Ujutro 24. tražila pomoć, ona je krenula ali je već bilo gotovo.
Ne preostaje ništa drugo nego pojačati Perušić. Izvršen napad na Kulu. Borba trajala cijelu noć. Patriz(ani) odbijeni unatoć navale s tenkovima. 56 Prekinut promet s Karlobagom. Napadnuta auto kolona. Mrtav moj rojnik iz stare 7. satnije. Svih 30 sam unapredio u rojnike. Oko nas se stišće okvir.57  Već par puta napadnut Medak. U Gospiću dolazi sve više izbjeglica. Jedan moj sat (1) drži želj(ezničku) stanicu Gospić, a 1. vod Podoštru.

_________________________________
52 Prema izvješću štaba 6. divizije od 1. travnja 1943. upućenog štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske. U napadu na Brušane 9. brigada imalaje 5 mrtvih, 7 ranjenih i 2 nestala. (Zbornik, sv. V.knj.14,dok. 1)
53 Hübl je 26. ožujka 1943. imenovan zapovjednikom IX. (novačke) bojne, a umjesto njega zapovjednikom XXXIV bojne imenovan je ustaški nadpomčnik Ivica Pavičić. (HDA, Ustaška vojnica, IV. stajaći zdrug, zapovied br. 16126. ožujak 1943.). Primopredaja je obavljena 27. ožujka (HDA, Ustaška cojnica, XXXIV. bojna, Urudžbeni zapisnik, ur. br. 392.).
54 Artur Gustović, zapovijednik Operativnog područja Lika od 6. travnja do 9. srpnja 1943. kada da nasljeđuje pukovnik Mirko Zgaga .
55 Posada u Lešću predala se 1. travnja nakon akeije 9. brigade 6. divizije NOV-a (oko 1.000 partizana). Prema izvješću štaba 6. divizije zarobljeno je 438 časnika i domobrana, 3 domobrana su poginula, a nekoliko je ranjeno. (Zbornik, sv. V. knj. 14., dok 11). Zapovjednik bojne u Lešću bio je Ivan Bumber (HDA, MINORS, Matični listovi).
56 Široku Kulu neuspješno je napala 2. brigada 6. divizije NOV i PO Hrvatske s 4 laka minobacača, protuoklopnimim topom i mitraljezom 15 mm (600 partizana)  8. travnja. U Kuli su se nalazili dijelovi XXXII. bojne (150 - 200 vojničara) (Zbornik, sv. V, knj. 14., dok 55.).
[b57 [/b] U Operativnom odjelu Glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva/Ministarstva oružanih snaga NDH od 1941. do 1945. godine svakodnevno su se izrađivala, na temelju pristiglih izvješća s terena, dnevna izvješća koja se predstavljala sumarni pregled vojničke situacije na području NDH. Zanimljivo je da se borbe oko Gospića koje opisuje Hübl od 5. do 31. ožujka u dnevnim izvješćima ni ne spominju što bi trebalo značiti da su one u Operativnom odjelu procjenjene kao sporadične. Tek se u "Dnevnom izvješću br. 90, po podatcima primljenim 31. III. 1943. godine do 9 sati" utvrđuje da je "stanje oko Otočca i Gospića  [. . .] ozbiljno." (HDA, Ministarstvo oružanih snaga NDH, Glavni stožer, Dnevna izvješća).

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
14. od 26


Naslov: Odg: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:21:52

28-31 III.

Nisam mogao pisati svaki dan. Imam mnogo posla. Vježbam ljude sam, a dobio sam 10 mladih domob(ranskih) vodnika iz Štokeraua. Odlični mladići. Bojna mi se oporavlja. Prije žalosni slučajevi bjegstva su vrlo rijetki. Pobjegne koji Primorac kući, ali ne među partiz(ane). Pao Smiljan, više puta tuku na malo uzletište. Kopaju se rovovi oko Gospića. Lovačka bojna smještena na putu od Brušana do Oštarija, tako isto i 34. (bojna) Partizani napadaju opet Lovinac, izgleda da će isti biti napušten.
 
Došao Baljak iz Karlobaga. Povlačio se s ljudima sve do Novigrada. Cijelim putem vodio borbu. Kao ispriku za napuštanje kaže da su sami ljudi počeli gubiti moral i tražiti povlačenje. No da li će mu to uzeti u obzir, to će mo vidjeti .....
Poslao sam kući neke svoje stvari, saznao sam, da sam odredbom Poglav(nika) premješten u Hrv(atsko) oruž(ištvo). Ista će izaći dok se vratim iz Gospića.

Travanj lO-IV.

Nisam 10 dana pisao. Zaboravio sam u poslu koji sam imao i u zbrci koja je nastala. Željeznička dom(obranska) bojna, koja je bila u Brušanima bila je premještena u Medak. Partizani napali na moju sat drugu u Bilaju.58 Pritisak je bio strašan, ljudi novaci nisu izdržali. Cijela je razjurena (por. Dedić). Neznam ništa. Nikakovih vijesti. Sreća što sam još ranije povukao Muratovu59 4. sat iz Medka. S Medkom govorimo samo na krugoval. Javljaju nam napad za napadom. Zrakoplovi nose municiju. Četnici i domobrani se dobro drže. Pokušanje prodor do Medka, ali nije uspio pošto je nemoguće prieći Liku kod Bilaja. Srušen most na cesti i željeznici. Kula je napuštena 60. Gospić je pun izbjeglica. Računa se, da se na nas obara 9. partiz(anska) brigada. Još prije prekida napušten je Lovinac te se stanovničtvo i ustaše povukli uz borbu. 61 Rubčić je zauzeo položaje od Gospića do Rizvanuše preko Oštre.Cilj nam je da imamo osiguran put sa morem.

Sad se opaža da je trebalo srušiti šumu iznad Brušana i na Takalici i po tim vrhovima postaviti jake posade. Svaki promet je vrlo opasan. Partizani pokušavaju prekinuti i tu zadnju vezu. Krug se oko nas stišće. No nadam se da neće doći do Bihaća. U većini smo ustaše. Pazim dobro na svakoga.

18. IV.

Opet prošlo tjedan dana. Krug se sve više stište. Žalosna i težka pojava. Domobranski satnik na kojeg sam sumnjao još za prošlog napada na Brušane izdao je domobrane i četnike. Zadnje su vijesti, da se razbijeni povlaće preko Velebita na more. Napušten Perušić i Lički Osik.62 Gospić još ima samo izlaz prema moru. Kako dugo. Mesić sa svojom bojnom drži rijeku Liku kod budačkog mosta. Gospić se užurbano utvrđuje. Kopaju se rovovi. Primio sam zapovjedničtvo odbrane sektora: Bolnica - vojarna - malo uzletište. Iz Zgb. dolazi streljivo zrakoplovima i težko oružje. Očekuju se težke borbe. Mi se častnici nalazimo svi na okupu i čitave dane smo kod jedinica. Ne dao Bog, da se ponovi Bihać.

Forsirani je promet s Karlobagom, samo da se što više civila prebaci. Kamioni puni građanskog stanovničtva. Moral unutar svega toga na visini. Seljaci muškarci javljaju se u miliciju. Vraćaju mi se neki ustaše od posade u Bilaju. Vratio se i sam zapovjednik Dedić. Te izvješćuje: u noći 9. III. napali paliizani sa vrlo jakim snagama na posadu. Tukli topovima i bacačima. Borba se vodila od 9 h na večer do 6 h u jutro. Pred jutro je uspjelo provaliti partiz(anima) u redove boraca. Pale su obje gradine i nastala zbrka. Onje skoro pao u njihovo robstvo, ali se spasio skokom u rijeku Liku. Po vodi je išao gotovo 1 km. Spasio ga jedan seljak koji ga sakrivao dva dana.

Satnija se razbjegla, nešto ih je mrtvih i zarobljeno. Oružje je uglavnom uništeno. Osim njega vraćaju se svaki dan po 1,2 i više. Uskrs pred vratima, Bog zna kakav će biti. Ne pišem kući ništa o težini položaja, samo da mi žena previše ne strahuje.

______________________________________
58 Bilajje napadnut i osvojen 22. travnja. (Zbornik, sv. V, knj. 14, dok. 109.).
59 Zdenko Murat, pričuvni ustaški zastavnik. Promaknut u čin poručnika 13. lipnja (Vjestnik MI¬NORS-a br. 2411943., str. 894, a 27. srpnja 1943. odlikovan Malom srebmom kolajnom Poglavnika Ante Pavelića za hrabrost kao zapovjednik 2. sati 34. ustaške bojne (Vjestnik MINORS-a br. 33/ 1943., str. 1253.).
60 Široka Kula  je nakon teških dvodnevnih borbi pala 20. travnja.
61 Lovinac je napušten 15. travnja.
62 Perušić i Lički Osik napustile su XXXI. i XXXIII. bojna 23. travnja.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
15. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:24:29
(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%287%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%287%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%288%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ratni_dnevnik_1943-dokumenti_HDA_%288%29.jpg)
Zbog velikog reduciranja veličine fotografija je niske kavalitete
- Klikni da se poveća i bude čitljiva -

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
16. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:42:18

30 IV.

Velike brige i težki dani nastali. Iz Karlobaga se prevozi streljivo i hrana. Partizani napadaju na želj(ezničku) stanicu i budački most. Na putu za Karlobag vode se težke borbe. Dne 22. IV. razjurena posada Brušana 4. sat IX. bojne i nezna se za 34 i lovačku.63 Zadnji kamioni otišli 21. i nisu se više vratili. Podpuno smo obkoljeni. Vezu još imamo sa rakoplovima.
Mnogo je svaki dan ranjenika i gotovo svaki dan po jedan sprovod.
Svašta se pripovjeda o porazu u Brušanima. Ipak smo dobili nepotvrđenje vijesti, da su se naši povukli u Karlobag. Zatražena pomoć iz Zgb. Moral je jak. Iz Zgb. došao sam g. puk. Tomislav Sertić 64. Dan i noć on obilazi postave. Sve zaostale jedinice povućene su u najuži krug oko grada. 32. drži pravac budački most. 30 polubojna prugu, 31. Oštru pa sve do bolnice, 9 bojna i 1. domobranska grad i postave okolo. Dan i noć se puca i napada na izvanjske postave. Obećali su uskrsovati u Gospiću. Ženska ust(aška) mladež, staro i mlado radi na pojačanju postava, zrakoplovi donose municiju za sva oružja i hranu, a ujedno bombardiraju postave partizana. Lete naši i talijanski zrakoplovi. Čujemo da će doći boj(nik) Sudar s Bednjancem, Kolačevićem, koji su reaktivirani kao pomoć. Reorganizira se ljudstvo 34, lovačke, 12 p.p. iz Medka i 4. sat IX. na otoku Pagu.65 Treba izdržati. Mene uhvatila teška angina, ležim ali nemam mira i sam obilazim postave. Ljude podučavam. Bog daj da ostane takav moral pa će biti sve dobro "Makar na nas navalile svega svijeta čete, Bog je s nama, ko pred nama, s njime hajd pod pete."

Svibanj 2. V.

Očekivao se napad na 1. V. ali ga nije bilo. Izgleda da se spremaju na opći napad. Na svaku noć napucavaju na Jasikovac, Budački most. Predigraje počela. Zrakoplovima se prenose ranjenici u Zgb. Nema mjesta u bolnici, a bolje da ih ni nema u Gospiću. Vrijeme se pogoršalo, stalno pada kiša, a i snijeg. Osjeća se, da će naskoro čir puknuti. Šanto (zastav) motorista, kovač, razveseljuje nas. Došao je i Poić da bude zamjenik Delku. Ne sviđa mi se držanje ndp. Tomića , previše hohštaplira. Baljak mi pomaže na mome sektoru. Osjećam da će početi na mojoj strani jer je tu najpogodniji teren.

8. V.

Tjedan dana prošlo bez "većih" događaja. P(ukovnik) Sertić dan i noć obilazi, a isto i ja. Malo se spava. sve je naoprezi. Noći tmume bez mjesečine, kiša. Sve pogoduje "braći". No mi čekamo. Kad kad udaraju s bacačima na most ili s topovima od Ličkog Osika na grad ima nešto žrtava među građanstvom i vojskom. Ust(aška) žen(ska) mladež mobilizirana kao sestre pomoćnice i donašaju piće momcima. Taj njihov gest povećava moral kod boraca. Preko noći se pojačava posada uzletišta. Moramo ga čuvati, to nam je jedina veza.

____________________________________
62 Perušić i Lički Osik napustile su XXXI. i XXXIII. bojna 23. travnja.
63 4. sat IX. bojne, II. lovačku bojnu, 34. bojnu i 1. bojnu 12. pješačke pukovnije u Brušanima i Baškim Oštarijama potpuno je razbila 6. divizija NOV i PO Hrvatske u borbama 28. i 29. travnja.
64 Tomislav Sertić, ustaški pukovnik, u tom trenutku nadzornik škola oružanih snaga.
65 Na otoku Pagu okupljeno je sve ljudstvo koje se nakon pada Brušana, Oštarija i Vrata naško u Karlobagu i to: II. lovačka bojna sa 40 časnika i dočasnika i 415 domobrana , 1. bojna 12. pješačke pukovnije sa 27 časnika i dočasnika i 348 domobrana, XXXIV ustaška bojna 30 časnika i dočasnika i 451 vojničar te je od njih privremeno osnovan Paški zdrug. (Zbornik, sv. V. knj. 15., dok. 119.).

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
17. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:44:10

11.V.

U nedelju 9. V. pukao je čir.66 Izgleda da je bio dozrio, no sreća naša, da smo bili pripravni. Malo mije falilo da nisam ostao na uzletištu. Eto kako je počelo: Kao obično, padala je kiša i išao sam oko 4 h da obiđem svoje položaje, sve do mosta u Kaniži. Podstrekivao ljude da pojačaju zaklonište od kiše. Tako idući došao sam do uzletišta. Pregledavajući bunkere, najednom ospe se vatra iz strojnice po meni iz obližnjeg gaja. Legnem, a i svi momci. Na nesreću nisam sa sobom imao nikakovo oružje osim 4 handgranate.

Na 200 koraka opazimjaku grupu partizana kako nadiru ispred mojih postava. Videći da se ljudi pokolebali i počeli uzmicati izdam nalog da se povućemo iz uzletišta. Pale su već 4 ustaše. Ljudi se povlačili njih 26, a ja s jednim strojničarom sam ostao zadnji. To je bila sreća jer bi nam inaće presjek1i put. Na grupu od njih 15 izbacio sam sve četiri bombe jer su bili već kojih 30 m. Potom uz najtežu puščanu vatru potrčao sam 40 m do spojnice i puzeći 400 m. dovukao se do postava unutar žice. Napadje bio silovit. Izabrali zgodan trenutak u 7 h uvečer kad su ljudi bili kod večere . U prvi čas nastala zbrka i uspjelo im probiti do žice. Na sreću na licu su se našli ust bojnik Baljak i Poić koji su mi priskočili u pomoć, sakupili ljudi i s njima zauzeli položaje i time u prvi čas zaustavili napad partizana. Stari lisci otvorili zapornu vatru na nadiruće bandi te, te se njihovi redovi pokolebali. Oko 8 h uveće osjetili smo približavanje trojih oklopnih kola od strane Smiljanske ceste. Videći opasnost zatražio sam žurno protukolac koji sam dobio kad su uz pratnju kola počeli partizani nadirati u žicu.

Nastala je paklena pucnjava, a i dernjava od strane bandita. U svjetlu rakete uspjelo mi je uz pomoć petorice domobrana uništiti jedna oklopna kola "talijanska", a druga koja su došla u pomoć oštetiti iz protukoica. Prva su uništena granatama koja sam bacio iz blizine. Treća kola ali "njemačka", uz pomoć partizana koji su se jako i krvavo žrtvovali, uspjela izvući jedna, dočim prva su ostala u nađim rukama.

U 12 h sam sa sigurnođau izvjestio puk. Gustovića "Jedna banditska oklopna kola u nađim rukama" Uništena gusjenica, ali motor radi. Izgleda da je vozač iskočio i nije mogao zaustaviti. Motor je radio do jutra dok nije sam stao. Još tokom noći su banditi pokušali jedanput da izvuku ta oklopna kola ali su opet krvavo platili. Rano ujutro su ustaše provalili izvan žice i uz pomoć naših oklopnih kola dovukli ova u žicu. Radi toga plijena nastalo je veliko veselje. Moji domobrani, njih pet odlikovani su sa 1 malom srebrnom i 4 brončane. Skupa samnom predloženi su na nošenje znaka za uništena oklopna kola. Pukovnik Gustović i puk Sertić bili su oduševljeni, a što je najvažnije ta kola su bila, što se tiće motora ispravnija nego naša. Oštećeni dielovi oklopa izmjenjeni su i kola su još isti dan vozila za nas.67 

U samom gradu podigao se moral ljudi.Te noći banditi su platili samo na mome sektoru sa preko 150 mrtvih, koji su ostali na mjestu.[
sup]68[/sup] Nađeno je i oružje i streljivo. Iste noći jedna bombaška grupa od 8 bandita uvukla se kod bolnice u žicu s namjerom da ju unište.
No budno oko vojničara ih je primjetilo i svi su pobijeni. Bombe, oružje i streljivo je kod nji nađeno.

Isto tako je težka borba bila na sektoru 31. (Mesić) kod Budačke ulice. Tu je došlo do borbe na noževe i tu su "braća" platila ceh (60).  Svuda, gdje god su pokušali svuda su krvavo odbijeni. Radi toga poraza bandita nastalo je još veće pouzdanje kod branioca. Mi smo imali minimalne gubitke, 8 mrtvih i 26 ranjenih, većinom lakše od granatnih šplitera. 69  (100.000 naboja svih vrsta ispaljeno)

___________________________________
66 Glavni napad na Gospić, kojeg Hübl ovdje vjerno opisuje počeo je 2. a ne 9. svibnja.
Gospić su napale 2. i 9. brigada i jedan bataljun 1. brigade Šeste divizije (ostatak 1. brigade bio je na osiguranju puta prema Karlobagu) sa 3 gorska topa 75 mm, I gorskim topom 65 mm, 4 teška bacača, 2 protukolska oruđa i 2 tenka, te 4. i 15. brigada Osme divizije sa svim raspoloživim teškim oružjem Divizije i "tenkovskom četom" sa 4 tenka. (Zbornik, sv. V. knj. 15, dok. 1,9,25.) U partizanskim dokumentima vezanim uz napad na Gospić ne navodi se broj partizana koji u njemu sudjeluju. Šesta divizija NOV i PO Hrvatske imala je u ožujku 1943. godine 3.115 boraca  (M. PETRIČIĆ, Šesta lička divizija od 4. neprijateljske ofanzive do ulaska u Prvi proleterski korpus, str. 220.), dok je u isto vrijeme 8. divizija NOV i PO Hrvatske imala oko 4200 vojnika. (Vojna enciklopedija, sv. 6, Beograd, 1967., str. 569). Obzirom da Gospić napadaju 4 brigade i 1 bataljun može se pretpostaviti da je broj napadača mogao biti oko 4.000. Zapovjedništvo Operativnog područja Lika procjenjivalo je broj napadača na oko 3500. (Zbornik, sv. V., dok. 134).
"Snage obrane Gospića: 1. sat IX. novačke bojne, 1. sat II. polubojne, 33. pripremna bojna, stožerni sat Zapoli (zapovjedništva Operativnog područja Lika, pr. M.P.), 1 sat oružnika, I sat dobrovoljaca sa 5 gorskih topova, 3 bojnih kola, 2 protuoklopni topa i top "Pito". Sve u užem obranbenom pojasu. Zatim XXXI. i XXXII. bojna sa 2 bacača van pojasa za manevar. Ukupno 1400 boraca" Zbornik, svezak V., knj. 15, dok. 134. (Izvješće zapovjedništva Operativnog područja Lika od 8. svibnja 1943.).
67 Isti događaj opisan je u izvješću štaba Šeste divizije od 8. svibnja 1943. upućenog štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić "Početak napada bio je predviđen 2. maja u 19 časova [ . . .]. Borci su otvorili brzu paljbu iz svih omđa i energično krenuli u napad. gdje su stigli do pred samu žicu na 100 metara. Sa borcima su se kretali i tenkovi [ . . .] oko 24 časa. tenkovi su prešli na naše desno krilo ispred 1. bataljona IX. brigade, gdje također nisu odlučno pristupili svom zadatku, nego su samo sa zvrkom svojih motora skoncentrirali svu neprijateljsku vatru na onaj bataIjon, tj. 1 bataijon IX. brigade. koji se je nalazio kod tenkova. Neprijatelji iskoristivši ovu neodlučnost naših tenkista i njihovo kolebanje na jednom mjestu dovukli su protukolska oruđa i obasuli brzom paljbom tenkove tako, da je jedan tenk pogoden sprijeda u samu ploču, gdje je tenkist poginuo, a mitraljezae teže ranjen. Oštećeni tenk i daljeje zvrčao i otkrivao položaj, koji je neprijatelj neprekidno osvjetljavao raketiama i obasipao žestokom vatrom." (Zbornik, sv. V. knj. 15. dok. br. 25).

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
18. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:45:21

14. V.

12. i 13. prošli su dosta mirno. Izgleda da je banditima prisjelo napadanje na Gospić. Oba dana su dolijetali zrakoplovi, donosili nam streljivo iz Zgb., a čak nam streljivo donosili i bacali Talijani. Doveženo je i nešto hrane i težkog oružja. Opskrbljeni smo. Svaki dan moramo se boriti za osiguranje uzletišta. No samo pristajanje je opasno jer banditi pucaju na svaki zrakoplov koji se spušta. No hvala Bogu još do danas nije nitko strada osim što si jedan mali zrakoplov oštetio krilo prigodom spuštanja (pilot Pintarić Miško).  Njega smo prenjeli uz žicu da se popravi.

17. V.

Puk. Sertić ranjen na uzletištu od jednog zalutalog naboja u pleća, baš kad se spremao ići u Zgb. Prernotan je i zrakoplovom upućen u Zgb. Liječnik kaže da ima nutarnje krvarenje no da će brzo biti u njezi. Zabrinuti smo za njega. (16. V. u 3 h poslije podne).

Ipak nakon 2 tjedna kiše ogranuo je lijepo vrijeme. Bolestan sam, neizlječena angina mi se osvetila. Pojavila se upala zglobova. Otekla mi je čitava desna ruka i desna noga. Imam velike bolove. Svaka noć je vesela, napadaju često, ali s veće daljine. Mi svakog dana odlazimo iz žice u nasilna izviđanja. Izvršen pritisak na 32. bojnu (stk. Rubčića) ispod Podoštre. Izgleda da im je cilj zauzeti brdo Oštru i time onda gospodariti i gradom. Bojimo se da će nam presjeći vodovod, to bi bilo strašno jer bi morali piti vodu iz Novčice.

Čujemo da se naši organiziraju na otoku Pagu. Oni bi već krenuli, ali izgleda da ih bremzaju Talijani. Proglasili su na Pagu pjegavi tifus kojeg nema. Naši se bune, ali bez rezultata. Meni je sve gore. Rukom ne mogu micati., ležim.

23. V.

18. V. sam ustao, vučem se, ne mogu ležati. Izašao sam van na sunce, to je najbolji ljek. Banditi su sa 2 brigade i 4 topa napali 32. bojnu kod Oštre. Brdo Oštra je palo u njihove ruke. Sada pucaju po ulicama grada, direktno sa brda. Nije dobro hodati sredinom ceste.   Prolazimo uz kuće te smo tako zaštićeni. Zrakoplovi nas posjećuju, i bombarderi i lovci. Tuku postave bandita i kako čujemo imaju uspjeha. Primio sam pismo od kuće. Sve je dobro. P(ukovnik) Sertić je u bolnici i sve ide na dobro, na putuje ozdravljenja. Naboj je ostao u tijelu i ne može se izvaditi. (Bebica mi javlja da je sve dobro kod nje. Hvala Bogu, nadam se da će biti sve u redu.)
Sada smo podpuno stisnuti u žicu. Ponestalo je u skladištu brašna.
Uzeli smo od županije. 18. V. proširio se glas da su partizani otrovali vodu. Ne pijemo ju već 2 dana. Voda se kuha i poslata na pregled u Zgb. Danas 23. V. javljeno daje voda zdrava i opet sve u redu.

31.V.

Cijeli tjedan prošao gotovo u miru. Banditi se malo dalje povukli od grada. Gotovo svaki dan pred večer opale 2-4 granate iz topa. Ima slučajnih pogodaka, te tako gubitaka među ljudima. Moral kod ljudi je jak. Čuju se detonacije topova i od Karlobaga i od strane prema Plješivici. Ne znamo što je. Očekujemo pomoć i time otvorenje puta prema Karlobagu. Među častnicima nastale male trzavice. Gosp. nadp. T. si uzurpira svakojaka prava, a i od hoštaplerije čini nezgodne stvari. Odlikovan s malom sreb(mom), zlobnici kažu da se sam predložio, a i ja sa svoje savjesti neznam zašto ju je dobio i šta je velikog načinio.No neka mu na sreću. Meni nije dobro. Liječnici me upućuju na nadpregled i operaciju žljezda, izgubio sam 10 kg. Konac je mjeseca i već smo 1 mjesec podpuno obkoljeni. Jede se kaša zvana Viktorija. Viktorija u jutro, popodne i na večer. Ipak obilazim postave, bavim se ljudima, sokolim ih. Danas 31. primili smo krugovalom obavjest da su naši krenuli iz Paga u Karlobag. Nadamo se da će ipak nešto biti.

_________________________________
68 U izvešću zapovjedništva Operativnog područja Lika od 3. svibnja 1943. navodi se daje pobrojano 146 mrtvih partizana (Zbornik, sv. V. knj. 15., dok. 118.) dok je prema izvješćima štabova 6. i 8. divizije ukupno u napadu poginulo 30, ranjeno 126 i nestao 1 borac (Zbornik, svezak V. knj. 15, dok. 9. i 25.). Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 195., navodi da su ukupni gubici 6. i 8. divizije bili 51 mrtav, 192 ranjena i jedan nestao.
69 Gubici branitelja, prema izvješću zapovjedništva Operativnog područja Lika od 3. svibnja 1943. bili su: 9 mrtvih i 41 ranjen (Zbornik, sv. V, knj. 15., dok. 118.).

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
19. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:47:04

Lipanj

3. VI.

Danas je Spasovo, dani prošli u miru. Izlazimo u nasilna izviđanja, pa ih tako iznenađujemo i tučemo. Naši krenuli iz Karlobaga prema Velebitu .. 70  Izgleda da im ne cvatu ruže. Nestrpljivi smo .. Htjeli bi i mi izaću van. Na karti gledamo i nagađamo kojim najzgodnijim putevima može se napasti bandite.

6. VI.

Dana 6. VI. upućen sam zrakoplovom u Zgb. u bolnicu. To sam se prvi puta u životu vozio zrakoplovom. Bojnu sam predao boj(niku) Poiću formalno. 71  Sa skepsom sam sjeo u zrakoplov. Prije uzleta smo mu popravljali krilo koje si oštetio pri spuštanju. Dan je bio sunčan, toplo, letjeli smo u visini 1400 m. iznad Plješivice, Plitvičkih jezera, ostavili lijevo ispačeni Slunj, Bednjanca koji tamo počiva. 72   Kako je u visini puhao jak vjetar to nas je bacio u desno prema Bihaću. Pilot nije znao što da radi jer se bojao daće nam nestati benzina. No srećom uz nas proletio je "Dornier" prema Zgb. i mi se uputili za njim. Letjeli smo i kroz kišu. Tank pokazuje još 14 1. benzina, a nismo vidjeli Savu. No hvala Bogu čim smo ju vidjeli i preletjeli bilo je lakše. Na uzletište u Zgbu. nismo se mogli odmah spustiti jer su uzljetali vojnički zrakopl( ovi). Spustili smo se sa praznim tankom - hvala Bogu. Moji mi se nisu nadali.

Srpanj

Ostatak lipnja proboravio sam u bolnici i kod kuće. Dobio sam 28 dana zdravstvenog dopusta. U isto to vrijeme premješten sam u Hrv(atsko) oružničtvo. Dne 22. VI. krenuo sam vlakom preko Rieke¬-Ljubljane opet za Gospić. Pratio me brat. Išao sam predati bojnu i vratiti se imam odmah. Odlazim u Italiju na kurs motorizacije. Malo mi je žao što ostavljam svoje drugove. No što će mo. Opazio sam zapostavljanje.
 
Vidim nepravdu prema nekim častnicima koji to nisu zaslužili. Čujem daje Bednja(nec)73   i drugi ušli u Gospić. Ti ljudi, Tatek, Zlatko, Ivica, Furlan i drugi odpušteni, a trutovi ostali.74   Nevjerujem Čušu. Osjećam da ide za rasulom vojnice. No neka se čuva on i njegovi trabanti. Mogli bi si skrhati vratove.75 Osjećam da je lopov i ništarija. Uživa u laskave ima i ljudima slabog karaktera (braća F(rkovići) .. (?) i drugi).
Došavši sretno u Gospić, Drago   je ostao u Senju, da me čeka, nije Delka bilo tamo. Vani je. Imam nalog da me se odmah razduži i uputi u Zgb. Gosp. T. stk javlja krugov(alom) Delku i krivo izvješćuje, i on neće da me razduži, došlo je do sukoba. Malo je falilo da mu nisam razbio glavu.
Sam sam govorio Delku i uputio ga na sve, rekavši mu da idem u inozemstvo i da me mora odpustiti prema zapovjedi. To je odmah izvršeno, izdat je nalog i krenuo sam u Karlobag. Put je prošao u redu bez zaprjeka. Uz put sam se zadržao u Senju 2 dana i potom krenuo za Rieku i Zagreb. Ostao 2 dana na Rieci, kupio neke stvari i potom krenuo kući. U Gospiću sam našao Zlatka i Kolačevića. Baš se vratili iz borbe kod budačkog mosta. Bio sam i sam tamo. Našao puk. Gustovića. On žali što odlazim. Zlatko mi se tužio na nepravdu, ali se nada da će biti rehabilitiran i neki drugi.
Oko Gospića malo pročišćeno. On je imao dosta uspjeha i predložen za odlikovanje. Frane Sudar ga voli i na svoju ruku plaća. 76
Bebici donio neke stvari od odjeće i obuće. Spremam se za Italiju

12. VII.

Pišem u vlaku na putu za Italiju. Idem s Olužnicima. Imam ih 100 za motorizaciju i 2 čast(nika) i 1 čast(nik) i 20 oružnika za krugoval. Moji novi drugovi, Orešković D(ragomir) poruč, ndp. Rukavina Vl(ladimir) i Ključec Stj(epan). Vođa sam puta.77   S nama putuje jedan karabinjerski dočastnik kao tumač. Sretno krenuli iz Zgb. prema Karlovcu. U Karlovcu smo noćili.

___________________________________
70 Partizanska blokada Gospića razbijena je 30. i 31. svibnja.
71 Zorislav Poić, pričuvni ustaški bojnik.
72 Prema dnevnim izvješćima Glavnog stožera MINORS-a Slunj je pao u ruke partizana 3.14. lipanj da bi 5. bio ponovno oslobođen. U tim borbama omžane snage NDH imale su 7 mrtvih, 10 ranjenih, 10 zarobljenih i 32 nestala dok su partizani imali 271 poginulog i neutvrđen broj ranjenih. Misli vjerojatno na Slavka Bednjanca, djelatnog ustaškog bojnika, zapovjednika X. bojne koji je tada poginuo. Posmrtno je odlikovan (Vjestnik MINORS-a br. 27/30. lipanj 1943., str. 1002.). Slunj je ponovno, nakon teške borbe pao u ruke partizana 19. lipnja.
73 Zlatko Bednjanec, pričuvni ustaški satnik.
74 Misli na odredbe po kojima su Zlatko Bednjanec, Ivan Kolačević, Franjo Furlan i još neki djelatni ustaški časnici prebačeni u pričuvu (Vjestnik MINORS-a br. 18/29. ožujak 1943., str. 630.).
75 Misli na generala Otona Ćuša, glavara stožera Ustaške vojnice. Zbog prijetnji radikalnih ustaških krugova da će ga likvidirati, emigrirao 31. kolovoza 1943. u Austriju. (Opširnije u: Tko je tko u NDH, Zagreb. 1997., str. 84.).
76 Frane Sudar , ustaški pričuvni bojnik.
77 HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH. !lI-63, 368.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
20. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:49:03

13. VII.

Nalazimo se na putu od Karlovca-Metlike-Ljubljane- .... (?) za Postonju. Vozimo se posebnim osiguranim vojničkim vlakom "Tradotom". Veliki oprez. Kraj Metlike su dvije partizanske brigade. No hvala Bogu, sretno smo došli do Ljubljane i vozili smo se od 8 h u jutro iz Karlovca do 2 h poslije podne do Ljubljane. Iz Karlovca sam po kazni odputio natrag u Zgb. jednog oružnika jer se potukao u vlaku kod karata. U vlaku smo dobili i hrane. Promjenio sam nešto novaca. Kraj kojim se vozim vrlo je lijep i slikovit. Iz Ljubljane smo krenuli poslije podne i u 7 h na večer došli smo u Postonju.

14 - 15 - VII.

Dva dana smo ostali u Postonji. Tu smo se kupali i to je bila prva stanica za raskuživanje. Lijep je to gradić, a još krasnija je špilja koju sam pogledao. Talijani mi se ni najmanje ne sviđaju u svome postupku. Narod još uvijek govori slovenski, i to potajno.

16. VII.

15. VII. na večer krenuli smo iz Postonje za Goricu kuda smo došli 16. VII. u 10 h u jutro. Iz kolodvora snio odvedeni u logor gdje ćemo ostati 15 dana. To je logor za sve prolaznike iz naših krajeva za Italiju. Tu smo našli domobrane koji se skupljaju za 2. hrvatsku legiju. Krasni mladići.

31. VII.

Ostali smo 15 dana. Tih 15 dana nismo nikuda izlazili. U grad nam se nije dozvolio izlaz. Ja sam stanovao u posebnoj sobi, a njih trojica posebno. Držao sam se savjeta Vil.(ka) da im se približim. No ne mogu ih podpuno prosuditi. Opazio sam da nisu baš sva trojica skloni ustašama. Mali Or(ešković), mlad, mlečnjak, kako sam ga nazvao, mala napržica, baš nije obljubljen kod vojnika. Ne sviđa mi se njegov način obhođenja s ljudima. Rukavina, dobričina, jako se hvali nekim stvarima koje nisu zgodne iz borbe (+). Obojica Or. i Ruk. dobri su Hrvati i idealisti. Poznam se s njim već 20 godina, još iz konvikta. Slabo je da pada pod tuđi utjecaj, pa izgleda da nema svoje volje, Ključec: Bivši jug(oslavenski) oruž. zastavnik, proračunat čovjek i zna što hoće, opažam da je laskavac i podmukao. Ne vjerujem njegovoj nacion(alnoj) svijesti kao Hrvatu, jer opažam da žali za Jugosl(avijom).
Dosta nezgodno se prema meni ponio. Najprije mi je jednu stvar prikazao da se pitomci na mene ne obaziru kao ustašu i da me on pred njima branio i kudio pitomce i.t.d. Konaćno sam ustanovio da nisu pitomci ništa protiv mene govorili, nego dapaće, da su njemu oponirali i prigovorili mu što je pred njima mene ogovarao. On nije nikakav oruž. čast. niti satnik, on nije za mene ništa. Ja sam Vaš častnik i druga dvojica i nas imate slušati, a ne stk. K. Na to je dobio neugodan odgovor da će oni samo mene slušati i nikoga drugoga, jer da sam ja ne samo ustaški nego i oružnički častnik. Takovi ispadi događali su se više puta i više puta sam osjetio neku antipatiju prema ustašama.
Nisam želio da se obaram na njega rađe sam progutao kad se nalazim u inostranstvu. No vidjet ćemo što će biti kada se vratimo kući. U tom logoru su davane i kabaretske predstave za vojnike. Te predstave su dosta zgodne i dadu se gledati. Šteta samo što čovjek ne razumije talijanski. Cijeli dan smo goli tj. sunčamo se, igramo nogomet, ..... (?) i.t.d.

Veliki događaj smo doživjeli "Musolini je demisionirao" Radi toga nastalo je veliko veselje među častnicima, piju. Čujem da su bile demonstracije u Italiji. Kako će se to svršiti. Javno govore da će rat brzo svršiti i govore proti Njemaca. Neznam što će biti ali svi, a i ja želim da se vratimo u Hrvatsku.
Pred sebe nas pozvao general R ..... koji je došao i održao nam pozdrav, rekavši da smo mi njihovi "dragi" gosti, da on i "svi" Talijani gaje simpatije za Hrvate. Veličao Pogl(avnika) i konačno rekao da se rat nastavlja za blagodat Italije i Hrvatske "jer propast Italije je i propast Hrvatske" (mislim da bi to bila naša sreća). Konačno dočekali odlazak iz Gorice. Krenuli mjesto u Hrvatsku za Rim. Oprostili se od našeg "Čimića i Pomidoro" Zbogom logore, čimići78 i svi. Ne dao Bog da se na ovakav način vratim već da vas tjeram iz Istre i da i ja pođem sve one kaverne i frontu kud je išao moj otac.

Kako narod voli Talijane eto slike:
Kad smo išli na kolodvor, pjevali smo naše koračnice. Jedan seljak vozio kola i pitao me tko smo. Jesmo li Srbi, četnici. Ja sam mu rekao Hrvati, oružnici, ustaše. Skočio iz kola, rukovao se i pitao me da li ćemo ostati, jer on ostaje Hrvat i da cjeli narod jedva čeka našu vojsku. Viknuo "Živili Hrvati". Neznam kako je svršio samo sam vidio dva civila kako su mu pristupili.

_________________________________
78  Čimići - od tal. cimice - čimavice, stjenice,

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
21. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:51:00

Kolovoz
4. VIlI.

Put do Rima bio je ugodan. Za mene i moje drugove i pitomce pun novosti i pun novih ljepota. Zbiljam lijepa je Italija, uređena, svuda elektrika i električni vlak. Svuda vinogradi, voćnjaci. Krasna je padska dolina. Foto aparati potajno su radili, jer se ne smije slikati.
Na vrhuncu bregova na Apeninima sami dvorci i stare tvrđave. Na prolazu vidjeh Firencu, bombardiranu Bolonju, kuda smo došli 2. VIlI. u jutro u 6 h. Naš je vlak bio vojnički, krenuli bez zastoja dalje. Čovjek to ne može opisati ako nije književnik. Novi vidik-velike livade (aerodrom) Trasimensko jezero i evo nas na granici Lazia. Sretamo čitave kompozicije vlakova s njemačkom vojskom, sve ide na jug.

Konačno 2. VIlI. u 3 h poslije podne eto nas u Rimu - Vječni Rim. Ispred njega prolazimo kroz bombardirani dio - veliko uzletište uništeno, na zemlji izgoreni zrakoplovi, a ima i srušenih "tvrđava". Vječni Rim - ulaz neugodan, grozan - ne ulazimo na glavni kolodvor, već na sporedni. Iskrcali se i u čudu gledam to mnoštvo, žena, djece, muškaraca, sve se tiska na vlakove pune koji kreću iz Rima na sjever. Što je to? Sve bježi, boje se bombardiranja. Rimljani bježe, a mi Hrvati dolazimo. Što nas još čeka. Imam osjećaj da ćemo ovđe doživjeti velike događaje. Bog zna što će se još s nama dogoditi. Iz vlaka nakon čekanja 1 i pol sat pred stanicom, kamionima odvezeni smo u karabinjersku vojarnu. Vozili smo se gradom i to baš dijelom koji je bombardiran. Vidio sam srušenu crkvu S. Lorenco i čitave blokove kuća. Grozan je taj rat. Iskapaju mrtvace. Užasno je samo pomisliti na to.

Smjestili smo se i dali nam jednu sobu. Noć je bila strašna ¬uzbuna - no ne od engleskih zrakoplova već od čimića kojih je bilo mnoštvo. Izgleda da su osjetili hrvatsku krv, pa udri. Boj bili do rane zore i tek pred zoru zaspali. Eto to je prva noć u Rimu. Gostoljubivo dočekani.

29. VIII.

Nisam ništa pisao od 4. VIlI. Prošao čitav mjesec u Rimu. Pokušat ću opisati svoje utiske koje sam stekao, ali ne znam, da li ću tome biti dorasao. Samo prije ću nabaciti da od kuće dobivam vrlo rietko pismo, svega 2. Pošta ne klapa.

Rim

Ulazak u Rim sam opisao, naš smještaj i prvu noć borbe u Rimu. Svi izgledi koji su mi se prikazali nisu bili ružičasti. Po dolazku u Rim drugi dan smo bili predstavljeni zapovjedniku škole. Hranit ćemo se u menzi u vojarni. Motoristi će ići 4 km. daleko na vježbanje, a krugovalničari autobusima izvan grada. Drugi dan po dolasku odveli nas do automobilske škole u ulici Via Flaminio. Zapovjednik škole nas liepo primio, za nastavnike smo dobili 1 poručnika i 6 dočastnika. Obuka se dieli na teorijski i praktični dio. Prva dva tjedna smo imali samo teoriju. Nikako mi se ne sviđa taj način. Poslije toga čitavi tjedan dana smo na hladno mijenjali brzine i tek 1 tjedan u kolovozu što smo počeli voziti i to stara kola od M. Terezije.

Kad smo se smjestili svakog dana poslije 6 h navečer izađli smo u grad. Upoznavali smo Rim vrlo oprezno da ne zabludimo jer poslije 9 nema viđe niti tramvaja ni autobusa. Nitko se više ne smije kretati gradom. Prve dvije nedelje izašao sam s pitomcima u grad u ZOO vrt i poslije su oni isto slobodno izlazili u grad. Svaka sitnica me zanimala. Prvo što sam si pogledao bila crkva Sv. Petra, Anđeoska tvrđava pa tako dalje. Kad sam nakon tjedan dana ipak kako tako uhvatio "za rep" talijanskijezik išao sam i dalje. Cijelo vrieme u glavnom bili smo zajedno Ruk(avina) i ja, a kad kada i Orešković. Sa Klj(učecom) sam bio jako malo. Rim je lijep. Ima krasnih spomenika, starina i liepih dučana. Nabavili smo si preko našeg poslanstva markice za kupovanje hrane i stvari tako da smo si svašta nakupovali.

Često puta smo imali uzbune, a na 10. VIII. prije podne nadletili su nad Rim engl-amer zrakoplovi i strašno bombardirali četvrt S Giovani. Bilo je strašno. Nebo i zemlja se tresla. Pucalo se sa svih strana. To je bilo posljednje bombardiranje samog Rima u kolovozu, što smo ga doživjeli.

U kasarni nisam mogao izdržati radi čimića i našao si stan u Via Flaminio 9. Stanje vrlo skup 800 L., ali je u četvrti blizu Vatikana pa se sve ovde natiskalo. Stanodavka neka stara frajia – al listica koja boluje od vjerskog ludila . Cijeli božji dan pjeva neke nemoguće pjesme s još neugodnijim glasom. No bolje nju podnašati, nego čimiće. Naši učitelji dočastnlci .... (?) Fabricio i Renato naši su vodići po Rimu, a s njima profitiramo na jeziku i vrlo su ugodni.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
22. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:52:41

Zaručnica od Fabricia, jedna učiteljica isto je vrlo ugodna i inteligentna gospojica koja nas ispravlja u izgovom talijanskog jezika. Dani su nam prolazili vrlo brzo ali od kuće sam primio tek 1 pismo. Kupujem za buduće povećanje porodice. Neznam što će biti ali kupujem takove predmete koje ću moći upotriebiti u svakom slučaju. Dao Bog da bude sve dobro.

Sicilija je pala - fronta je blizu, a mi smo još u Rimu. Šapuće se o nekom posebnom miru između Italije i Saveznika. No ipak se svi boje Njemaca. Rimje proglašen otvorenim gradom. Englezki zrakoplovi lete u visini od 400 - 500 m i nitko na njih ne puca, osim Nj(emaca) u Fraskatiju.

Već u početku smo svojim uniformama skrenuli pažnju Rimljana na sebe. Znali smo čuti: Bugari, Mađari, Rumunji, Turci samo ne Hrvati. Kad su saznali tko smo dosta su nas simpatizirali.

Dne 28. VIII. bio je veliki dan za nas, bili smo preporukom pres. gosp. dr. M ........   (?)primljeni u posebnu audienciju kod Pape. Svečan je to bio čas. Prvi puta ipak bili u Rimu i primljeni bili kod Pape. Primili smo blagoslov, a Papa je išao od jednoga do drugoga i svaki je dobio od njega čislo. Osim toga vodili nas vrtovima Vatikana i pregledali uz tumačenje čitavu crkvu Sv. Petra. Velika je, ogromna je ali i krasna. Puno divnih spomenika, koji makar i veliki bili, gube se u veličini same crkve. U sredini crkve je grob sv. Petra.

Očekujemo s nervozom velike događaje. Nešto se sprema. Musolini je zatvoren. Vojnica fašistička povojničena. Rimljani ohladili prema Njemcima, na nas gledaju više kao prijatelje Njemaca. Došlo je na ulici već do sukoba između građana i njem. vojnika.

1. IX.

Prošlo je već puni mjesec i pol dana što sam u Italiji. Svašta sam proživio. Nismo još primili novac iz domovine. Nije preostalo drugo nego sam od konzulata zatražio novac i dobio od vojnog atašeja, dpuk. Vernića40.000 Lit.79 Muka je u stranom svijetu biti bez novaca barem sad u ovim težkim prilikama. U Rimu sve izgubilo glavu. Izdajom tal. generala izkrcali se Englezi i Amer. u Kalabriji. Vode se težke borbe. Talijani se u glavnom predaju. Čekamo svaki čas poziv da se vratimo u Domovinu. U Rimu su i naši oružnički konjanici. U vezi sam s njima i izdao im zapovjed da se odmah upute u poslanstvo, ako bi se što dogodilo. Promjenio sam stan i platio jeftinije 450 Lit. Osjećam da smo Talijanima neprilični, 29. su nam rekli, da nema više benzina da bi dalje vozili. Svaki dan sam na poslanstvu.

____________________________________
79  Janko Vernić pl. Turanski, konjanički potpukovnik, vojni izaslanik pri poslanstvu NDH u Rimu od 1. isto pada 1941.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
23. od 27


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:53:51

8. IX.

Pukao je čir. Sav onaj teret koji namje teretio dušu neizvjesnosti danas je spao. Opet se ponovila poviest izdaje talijanskog naroda. Opet su Talijani udarili nožem u pleća svog saveznika. Ova izdaja nema premca u poviesti čovj ečanstva.

Mi smo ja od 1. IX. išli u oko 3 dana. (?) Nastalo 4. IX. neka težka situacija i rečeno mi je bilo da neka ljudi ostanu u vojarni. Dne 4. IX. došao iz Hrv. oruž. poručnik Habunek i mislio sam da je došao po nas, a kad tamo došao je na produljenje tečaja za konjanike. Ironija. Naši kod kuće ili su ludi ili ne znaju situaciju kada još šalju ljude ovamo.
Na ulicama Talijani love Nijemce i apse ih. Bilo je i borbi i imas nešto u sukobu mrtvih. Kako čujem u Kalabriji se Nj(emci) povlaće. Najteža noć je bila od jučer na danas. U 11 h na večer, došli su mi dva pitomca iz vojarne i izvjestila me da su karabinjeri napustili vojarnu, pobacali oružje. Podpisano je primirje i Talijani kapitulirali.

Odredio sam da ljudi ostanu mimi do jutra u vojarni i neka ništa ne diraju. Neznam što se može dogoditi. U uniformi je opasno kretanje po ulicama. Čujem da se Srbi odbjegli grože nama da će nas napasti. Nazvao sam poslanstvo i tamo vlada kaos, palili su sve akte.

10. IX.

Prošla 2 dana najteže kušnje za živce. Drugi dan sam otišao u vojarnu, skupio ljude i čekao zapovjednika škole. Ovaj je došao u grad. odijelu
i rekao mi neka napustim vojarnu i neka se sklonem s ljudima u poslanstvo. Dao nam kamione i mi smo otišli. Dobili hranu za 3 dana. Na poslanstvu je vladao kaos. Došao sam u sukob s dokonzulom g. Pavlović koji me napao zašto sam ljude doveo tamo. Izderao sam se na njega i dokazao mu da smo mi ovde sigurniji, nego vani, da je to dio naše zemlje. Sve se sprema na bieg. Po gradu kolale viesti da dolaze Englezi i da sujoš 50 km. daleko od Rima. Već dva dana traju borbe oko Rima. Neznamo tko se tuče i skime. Jedni kažu Njem. i Engl., drugi Tal. i Njemci. Ovo drugo je sigurnije.

Konačno 9. IX. u 12 h popodne saznali smo pravu istinu i odlanulo nam. Talijani nakon izdajstva svojim jedinicama htjeli presjeći put Nj. i predati ih Engl. No Njemci bili brzi s 2 divizije padobranaca napali posadu Rima: vode se krvave borbe od Ostije preko Fraskatija, Via Apije Antiqa pa na ulice Rima. Njemci razbili izdajice i ulaze u grad. Bacači tuku po gradu. Mi s briega gledamo kako granate padaju po ulicama i krovovima kuća. Talij. vojnici i častnici skidaju sa sebe vojničko odijelo i bježe. Lakše nam je. Iz konzulata otiša s Japancima dp. Vernić (general ostavio vojsku).

Ostali moji omžnici, a došli konjanici, tako nas ima sada 150 ljudi. Danas čuli vijest da po čitavoj Italiji NJ. razomžavaju redovnu vojsku, a s njim da se bore fašisti. Za Musolinija se nezna. U Rimu pohapšeni svi generali. Zapovjednik Rima podpisao primirje s Njem. Engleski zrakoplovi lete iznad Rima, ali ga ne bombardiraju. Tal. kralj i Badoglio prebjegli k Englezima, a isto tako i gotovo ciela mornarica. Njemački tenkovi kreću Rimom.

12. IX.

Dne. 9. IX. uspjelo nam doći u vezu s njemačkim zapovjedničtvom. Dvojica častnika otišla do maršala Keserlinga, aja sam bio kod zap. Rima gen. von Staela. Iznenadili su se kad smo rekli tko smo, što radimo tu i što hoćemo. Izašli nam odmah u susret. Ljudi upućeni u vojarnu. Piemont(?), primili oružje i opremu vojnu, a 11. IX. otišli svi u Cine čitu, tu ostali kao posada.80

Keserling je pitao častnike "Hoćete li pucati na Talijane" "Jawohl" bio je odgovor. Time smo bili odmah upregnuti u njihova kola. Došli pod zapovjedničtvo 2. divizije, 12. regimente padobranaca, zap. oberleutnant Wetter. U CČ poslao sam sva 4 častnika, a ja sam ostao s 4 oružnika u poslanstvu po zapovjedi boj(nika) Lulića, da ostanem kao veza između njega i njem. poslanstva i ljudi. General Stael obećao mi je da čemo 12. IX. krenuti za Hrv. No to nam se izjalovilo, pošto su mi ljudi udjeljeni, nesmotrenošću častnika, u borbenu jedinicu i ostali kao straža na juž. strani Rima. Tako je počeo naš zajednički rad s Njem. u Rimu.

________________________________
80 Cinecitta, filmski studiji desetak kilomenara udaljeni od središta Rima. (Usp. Filmska enciklopedija, sv. 1., Zagreb, 1986, str. 207.).

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
24. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 09:54:56

19. IX.

Živim u konzulatu. Preselio sam sve svoje stvari ovamo iz svog stana. Obitelj Grassi, gdje sam stanovao sućustvrnje (?) sa mnom. Nema više tal. vojske. Borbe se vode oko Salerma. Englezi bombardiraju aero¬drome oko Rima. Moji ljudi vrše svoju dužnost na veliko zadovoljstvo Njem. Oni ih hvale i daju im vrlo delikatne službe. Vojnici čuvaju skladište municije. Na svim prilazima su. Obilazim ih često jer čeznu za povratkom u domovinu.

Nijemci obećavaju, ali nikako "ne mogu" naći zamjenu za moje. Obilazim gotovo svaki dan njem. poslanstvo. Stalno stanujem u poslanstvu. Život je strašno poskupio, a više puta se j ede samo jedamput na dan. Vojnici dobivaju dobru hranu jer ih "kameradi" pilaju (7). Htjeli su čitavu satniju nazvati mojim imenom i dati im plaću. To sam zabranio, jer inače nam nema povratka. Često odilaze na cerniranje čitavih četvrti grada i imadu uspjeha. Častnici stanuju u sobama filmskih zviezda. Vrlo sam se razočarao u tom filmskom gradu. Zbiljaje to grad iluzija i kulisa. Mnogo što u filmu izgleda naravno tek je u istinu papir (kulisa) ili nacrtano na platnu. Sada je cč. mrtav grad i u njemu spavaju njem. vojnici i hrv. oružnici. Ateljei postali skladišta streljiva, benzina, samovoza i motora. Strojevi za snimanje se abmotiraju i odvoze u Njemačku.

Zbiljam ova izdaja doniet će najveću nesreću samoj Italiji. Po mome mišljenju Italija se neće 800 godina više oporaviti. Sadašnji izdati saveznik ju temeljito čisti i žanje. Veselim se od srca zato jer mislim uvijek na to što su nam učinili oni u Hrvatskoj.  Saznali smo da su naše jedinice ušle u čitavo područje Dalmacije pa čak u Zadar, Rieku i dalje. Dao Bog da je to istinito, dao Bog da se sada slože svi Hrvati pa da branimo zapravo sada veliku Hrvatsku: Jadran je naš.
 
26. IX.

Opet je prošao jedan tjedan čežnje za domom. Želili bi otići u domovinu, ali ne možemo. Njemci nas ne puštaju jer još nije došla zamjena za nas.
Ko grom iz vedra neba pukao je glas da su njem. padobranci oslobodili Musolinija. U Rimu među fašistima nastalo je veliko veselje. Digli su opet glave. Nas baš Hrvate radi Dalmacije upravo mrze, no mi im se smijemo. Boje nas se više nego Njemaca jer se proširio glas da nas ima 5.000 i da smo pozvani u Rim da držimo red i da smo željni osvete za sve što su nam učinili Talijani u Hrvatskoj, a naročito u Dalmaciji. Raspušteni su logori po Italiji u kojima su bili zatvoreni naši ljudi. Naša kolonija je otišla za Domovinu. Poslao sam i svoja 4 oružnika i po njima stvari, a i glas da smo živi i nadu da će mo se naskoro vratiti. Bog daj.
 
Što se tiće oslobođenja Musolinija, ja kao Hrvat želio bi da ga nema. Bolje da ga je đavo odnio. Rukavina i ja liječimo se u vinu i tako zaboravljamo brige. Sada sam sam u poslanstvu, čuvam ga. Srbi nam se više ne groze kao u prve dane rasula. Svaki čas su nas zvali na brzoglas i ironizirali. Mislim da će im sada odzvoniti jer su Nijemci oko 5.000 Srba, Crnogoraca i one Hrvate koji nisu željeli svoju Hrvatsku pohapsili i odveli na rad u rudnike u Njemačku.  

30. IX.

Opet prošlo 4 dana. Imali smo i nesreću 2 oružnika su mi ranjena prigodom službe: nared. Karlović i ... (?) Obojica prevezeni u bolnicu u Njemačku. Pitomac Cugovec (?) istaknuo se prigodom jednog napadaja engleskih bombardera na aerodrom P .... (?). Jedan njemački lovac je prigodom uzleta imao kvar na motoru i pao s gorućim zrakoplovom na zemlju. Isti je pitomac uz osobnu životnu opasnost priskočio, izvukao pilota živog makar su oba malo stradala od vatre. Pilot je ostao živ. Ovakove geste još više su pojačale drugarstvo između Njemaca i oružnika. Ponovno mi je obećano da ćemo otići iz Rima najkasnije do 15. X, makar nam i ne došla smjena. Bojnik Lulić je isto otišao s autom za sjev. Italiju, dao sam mu 2 šofera. Tako pomalo izvlačim ljude iz tog kaosa. Zamjenjuje ga b(ojnik) Šimurina.81  

____________________________________
81 Vjekoslav Šimurina, zrakoplovni bojnik. zrakoplovni izaslanik pri poslanstvu NDH u Rimu od 12. studenoga 1941.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
25. od 26


Naslov: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.
Autor: Marica - Ožujak 24, 2009, 10:00:47

Listopad
3. X. 

Prošlo je gotovo mjesec dana kako je sramotno propala talijanska vojska. Musolini opet vlada i stvara neku fašističku republikansku stranku. Sami Talijani baš nisu oduševljeni. Mladi fašisti prolaze ulicama dan i noć do zubiju naoružani. Držanje im je bahato. Imadu vojarnu blizu nas. Hoće nam se približiti, laskaju nam. No što im mi želimo neka im se izvrši. Ljudi su malo utučeni. Svašta im se naklapa. Imam mnogo posla da ih umirim. Danas sam bio pozvan na njem. poslanstvo i rečeno mi je da će ići prije 15. X. kući. Dao Bog da to bude.

10. X.

Konačno danas putujemo kući. Nesreća jednog mog oružnika, naša je sreća. Oruž. vodnik Milić smrtno je stradao za vrijeme vršenja službe. Pokopanje 7. X. na groblju 2 reg(imente) 12 divizije padobranaca nedaleko Rima. Pogreb je bio tužan ali svećan. Daleko od domovine ostao nam jedan dobar oružnik i dobar Hrvat.

Drugi dan iza pokopa izdana je zapovjed da 10. X. u 23,30 krećemo iz Rima za domovinu. S namaje htio ići jedan Istranin iz P.A.J. ali neznam zašto nije došao. Puk. Vemić mi je izdao nalog da predam stari papir, željezo i ugljen iz poslanstva jer su to počeli razvoziti talijanski lješinari. Jednog sam prisilio da je platio željezo kad ga je već natovario na kola.

Za sve to primio sam:

ugljen
želj.
st. pa.3.000 Lit.
5.000 Lit.
1.000 Lit.

9.000 Lit.
   
Kako sam dobio zapovjed da stim novcem slobodno raspolažem razdjelio sam među povratnike koji su dolazili iz logora za Hrvatsku (a neke smo uzeli sa sobom) 4.600 Lit. Ostatak od 4.400 Lit. sam donio kući da predam na min. vanjskih poslova u Zgb. Na kolodvoru su nas ispratili svi njem. častnici iz 2 reg. i sam ob. Wetter. Krenuli smo na Ankonu jer vlak za Bolonju nije išao pošto je pruga uništena.

12. X.

Pišem u vlaku, već smo 2 dana na putu. Drugi dan došli smo u Ankonu. Lijep je to grad na Jadranskom moru. S čežnjom sam gledao na njega i u duhu s druge strane gledao opet naš Split - Zadar i sve drugo. Zadnje dane primilo obavijest da je Zadar opet naš.

13. X.

Krenuli iz Ankone i došli u Rimini. Pogledao sam si i taj grad. Vrlo je lijep. Pun izbjeglica, ima Srba i svakojakog ološa. Krenuli isti dan dalje i došli u Padovu. Od Padove pa do Treviza bilo je golgota putovanje. Prikapčali nas, pa opet odkapčali za teretne vlakove, tako da smo put od 30 km. prolazili puni 1 dan i preko noći došli u Udine. Tu smo saznali da naša 2. legija drži put od Udina na Soču do Tarviza na granici Njemačke. 82  

14. X.

Od Udina je išlo brže i lakše. Divan je bio put uz Soču. Pala mi je na um pjesma "Soča". Još više mi je srce zaigralo kad sam vidio naše mlade domobrane kako ovđe drže stražu. Imam nadu da će opet Soča biti granica Hrvatske i Italije. U noći smo došli na Njemačku granicu. Por. Habunek postao je prima persona sa svojim znanjem njem. jezika i tako nam je uspjelo da smo nesmetano krenuli dalje za Maribor. Uz prugu smo vidjeli mnogo radnika, zarobljenika, od Engleza, Francuza, Cmaca, Rusa, Srba, svih narodnosti više nego Njemaca.

16. X.

U noći na 15. došli u Maribor. Tu su nas skoro zadržali, ali uz malo natezanja krenuli smo s jednim transportom za Zagreb. Na putu kod Jesenica smo stali jer su se vodile borbe s partizanima i iskrcala se jedna SS postrojba koja je s nama putovala. Konačno ipak oko 9 sati na večer smo došli u Dobovu, a odatle nakon brzoglasnog razgovora sa Zgbom, došla je jedna lokomotiva pa nas i odvukla u Zgb. Tako hvala Bogu ipak smo se sretno vratili u domovinu. Čovjek kad je vani onda istom zna cieniti tu veliku našu majku.

16. X .

U noći sam stigao kući, nitko se nije nadao. Bebica je spavala. Javio sam se zapovjedniku, a potom sam dobio slobodno. Čuo sam, da idem 1. XI. u Njemačku na nastavak tečaja. Kažu da ću u Berlin. Baš mi se neda, ali što ću. Više znati nikada ne škodi.

____________________________________
82 II. hrvatska legija u sastavu talijanske vojske ustrojena je 10. svibnja 1943. godine. Opširnije: M. POJIĆ. Lako prevozni zdrug Hrvatskc legije, Časopis za suvrcmenu povijest 31., br. I" Zagreb 1999., str. 183.,203.

Ivica Mataija
Državni arhiv u Gospiću
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Dnaevnik.gif)
26. Kraj

* Prvi puta na internetu. Kopiranje za forume nije dozvoljeno.


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.