CRO-eu.com

Hrvatska => B => Autor teme: Marica - Siječanj 29, 2012, 17:40:35Naslov: Grad Bjelovar – biela zemlja
Autor: Marica - Siječanj 29, 2012, 17:40:35

Grad Bjelovar – biela zemlja

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Bjelovar%20sa%20zupanijskom%20zgradom%2012-14_%20rujna%201888.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Bjelovar%20sa%20zupanijskom%20zgradom%2012-14_%20rujna%201888.jpg)
Bjelovar sa županijskom zgradom u kojoj je
Nj. Veličanstvo za svog boravka u Bjelovaru prebivalo
12-14. rujna 1888

Kraljevski slobodni grad Bjelovar jest glavno mjesto bjelovarske-križevačke županijete broji nešto preko 4000 stanovnika. Sielo je županijske oblasti, sudbenoga stola i uprave dviju krąjiških imiovnih obćina i to gjirgjevačke i križevačke. Radi svojih starijih i novosazidanih prostranih vojarna ima znatnu posadu od 16. pukovnije stajaće vojske, nadalje ima u posadi domobranski bataljon i dvie konjaničke eskadrone. Za naobrazbu podmladka ima pučke učione za mužku i žensku djecu. nižu realnu vgimnaziju, šegrtsku školu, dječje zabavište i šivačku školu. Pravoslavna obćina ima svoju posebnu pučku školu. Crkve ima samo dvie i to rimokat. župnu crkvu sv. -Terazije i pravosl. Parohijalnu crkvu sv. Trojice. Izraelitska obćina ima novosazidani hram.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Bjelovar%20sa%20katolickom%20crkvom%201_%20lipnja%201892.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Bjelovar%20sa%20katolickom%20crkvom%201_%20lipnja%201892.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Bjelovar-Glavni%20trg%20s%20pravoslavnom%20crkvom%201_%20lipnja%201892.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Bjelovar-Glavni%20trg%20s%20pravoslavnom%20crkvom%201_%20lipnja%201892.jpg)
Katolička i pravoslavna crkva u Bjelovaru

Grad Bjelovar je jedan od najmladjih gradova naše domovine. Nema mu. niti 150 godina. Podigao se je time, što je za carice Marije Terezije postao sielom varaždinskog generalata. Tek pred dvadesetak godina iza razvojačenja dobio je naslov slobodnog kralj. grada. Ime grada polazi iz riečih "bieli vari" tj. biela zemlja.

Bjelovar leži u ravnici obilatoj pašnjaci. Tu ravnicu protiče rječica Bjelovarka. Kako grad leži 'sasvim postrance od prometnib žila, tu se je mogao razvijati samo usljed velikili posada i time što je ostao sielom jedne od najvećih županija i poslje nedavnog preustrojstva uprave.

Sve do nedavna bavilo se pučanstvo malim obrtom i trgovinom, koja se je ograničavala na grad i obližnju okolicu, samo su sajmovi sa stokom bili od vajkada vrlo znatni. U novije doba se na polju obrta i trgovine opaža napredak. U gradu ima četiri paromlina, nu upravo velegradska je tvornica. vojničkih kundaka i dielova posoblja, vratnica i t. d. Ova je tvornica vlastničtvo dioničarskog društva, kojemu su članovi Werndl iz Steyera, Dreher, ravnatelj Länderbanke itd., dakle znameniti novčari. Tvornica je električno. razsvietljena, ima svoj ugljenik do Bjelovara, radi najnovijimi strojevi, sveudilj se širi i daje liepom broju radnika zaradnje. Tvurnicu ovu zasnovao je Bjelovarčanin trgovac Mišulin, koji je težkim naporom predobio za ovaj podhvat tako znamenite novčare.

Bude li Bjelovar spojen željeznicom, za što su novci tu i preduvjeti izpunjeni, tu će se valjda podići trgovina sa drvi iz šuma obiju imovnih obćina. Spoji li se željeznica sa postajom "Zdenci", vodit će preko Bjelovara kraći put iz Pešte na Rieku. Odovud se vidi, da se grad još liepo razvijati može. Za to se u okolicu doseljiva mnogo naroda iz Češke, Moravske (Moravski Hrvati) i iz Ugarske. Valjalo bi izdašno podupirati stočarstvo, nu tome manjkaju sredstva gospodarskoj podružnici, koja ima i svoje pokušalište. Pošto je u okolici raznih ilovača dao bi se i lončarski obrt na viši stepen podići. Svilarstvo je nekada cvalo, a danas ga niti nema. Valjalo bi nadalje grad proširiti pripojenjem t. zv. Sredica. To su dvie ulice, 'koje spadaju gudovačkoj obćini.

U gradu ima štedionica i predujmovnica. Ima. Dvie tiskare, a izlazi i "Tjednik". Družtvenost diže narodna čitaonica, koja ima svoju vlastitu zgradu posred šetališta. Marije Valerije. Nadalje je tu hrvatsko pjevačko družtvo "Dvojnice", strjeljačko družtvo, Sokol, družtvo za poljepšanje grada, vojničko družtvo itd.

Grad je pravilno u obliku četveroknta sazidan. Ulice su široke, ali jako zanemarene i bez kanalizacije. Glavni trg je takodjer pravilan četverokut. Dvie strane toga trga, koji ima liepe nasade, klupe za odmor, sjenovite drvorede, kipove svetaca i t. d., vide se na naših slikah: Na jednoj slici je nedavno veleliepo obnovljena katol. crkva, uz koju je mužka puška škola, zatim poglavarstvo i županija. Prva sgrada sa tornjem vlastničtvo je dra. J. Ružića. Na drugoj je slici pravoslavna crkva sa stanovi vojnog zapovjednika. Liepa je žnpanijska bolnica i groblje Za izlete ima dva grabrika. Koliki su dohodci gradske obćine nije nam poznato, nu toliko znademo, da nameta nema kraj znatnih novih gradskih gradnja. Za siromake postoje liepe zaklade.

Vriedno je spomena, da je u Bjelovaru nekada bila vojnička škola, koju je polazio neumrli Petar Preradović.

V. F.
DiS 1. lipnja 1892


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.